ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2561


สามารถตรวจสอบ ตารางการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
 2.ปฎิทินการเข้าพักและย้ายออก ของบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
 • สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยและอื่นๆ (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ)
 • สำหรับนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติ
 • Timeline Check in and Check out
 • ประกาศโดย   บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
   3.ลงทะเบียนOnline ภาคฤดูร้อน/2560 (ด่วนที่สุด)
  ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พ.ค. 61
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2561
   4.ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 (ระดับปริญญาตรี) (ด่วนที่สุด)
 • ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561
 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2561
   5.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาที่ยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แต่ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษา หรือไม่สำเร็จเนื่องด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาอีกครั้งใน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
   6.การปรับเปลี่ยนปฏิทินปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา โดยหลักสูตรไทยและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น) จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 ส่วนหลักสูตรนานาชาติ จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนสิงหาคม 2561
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
   7.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา/ งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2561
   8.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป) (ด่วนที่สุด)
  -
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2561
   9.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2560