ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 (ระดับปริญญาตรี) (ด่วนที่สุด)
 • ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561
 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2561
   2.แจ้งการ Drop W ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
  บอกเลิกรายวิชาที่ได้รับอักษร W ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรีภาคปกติ, ปริญญาตรี Interและปริญญาโท ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 – 5 เมษายน 2561 นักศึกษาสามารถ download คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา หรือขอรับคำร้องได้ที่งานประมวลผลการเรียนฯ สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา ช่องบริการที่ 6
  การปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา อาจถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  ประกาศโดย   งานประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2561
   3.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาที่ยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แต่ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษา หรือไม่สำเร็จเนื่องด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาอีกครั้งใน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
   4.การปรับเปลี่ยนปฏิทินปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา โดยหลักสูตรไทยและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น) จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 ส่วนหลักสูตรนานาชาติ จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนสิงหาคม 2561
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
   5.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา/ งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2561
   6.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา ช่องที่ 7 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ รับบัตรฯนักศึกษาได้ที่เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ประกาศโดย   Registration Office   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2561
   7.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป) (ด่วนที่สุด)
  -
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2561
   8.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2560