ข่าวเด่นวันนี้
 1.เปิดให้บริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ (ด่วนที่สุด)
อาจารย์ท่านใดที่ต้องการใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ บัดนี้สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว ติดต่องานประมวลผลและตรวจกระดาษคำตอบฯ โทร 371
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2558
 2.ตารางการสอบประจำภาค ภาคฤดูร้อน 2557 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบประจำภาค ภาคฤดูร้อน 2557
ระหว่างวันที่ 13 - 18 กรกฎาคม 2558


สามารถตรวจสอบ ตารางการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2558
 3.ลงทะเบียนOnline 1/2558 (ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 58 - 31 ก.ค. 58
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2558
 4.แผนแนะนำการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
 • (หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
  3. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   5.เอกสารชี้แจง เกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
  เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
  ประกาศโดย   สำนักพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2558
   6.ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
 • ตารางกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
 • คู่มือหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2558
   7.งดการใช้ห้องเรียนภาคฤดูร้อน 2557 (ด่วนที่สุด)
  ในภาคฤดูร้อน 2557 มหาวิทยาลัยพายัพ จะปรับปรุงห้องเรียนในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (CH) และอาคารทรินิตี้ (TR) ดังนั้นจะของดการจัดการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าว
  ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2558
   8.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมาก)
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
   9.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   10.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา