ข่าวเด่นวันนี้
 1.การให้บริการอินเทอร์เน็ต (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2557
 2.แจ้งการ Drop W ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (ด่วนที่สุด)
บอกเลิกรายวิชาที่ได้รับอักษร W ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ปริญญาตรีภาคปกติ, ปริญญาตรี Inter, ได้ตั้งแต่วันที่27 มีนาคม 2557 – 25 เมษายน 2557 นักศึกษาสามารถ download คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา หรือขอรับคำร้องได้ที่งานประมวลผลการเรียน สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา ช่องบริการที่ 6

การปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา อาจถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียน   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2557
 3.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   4.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา