ข่าวเด่นวันนี้
 1.เรื่องงดการขอหลักฐานการศึกษา (ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพจะปิดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 จึงของดการออกหลักฐานการศึกษาทุกชนิดในวันเวลาดังกล่าว> งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
 2.การตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ (ด่วนที่สุด)
เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน หากอาจารย์ท่านใดต้องการใช้บริการ ให้ติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 371
ประกาศโดย   งานวางแผนและพัฒนาระบบฯ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 3.แผนแนะนำการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
แผนแนะนำการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
 • (หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
  3. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
   4.ลงทะเบียนOnline 2/2557 (ด่วนมาก)
  ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 57 - 19 ธ.ค. 57
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2557
   5.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้ติดต่อดำเนินการยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) หรือรายงานตรวจสอบข้อมูลการศึกษาภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรู้ข้อเขียน(ระดับปริญญาโท) ที่งานสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 12 ม.ค. - 6 ก.พ. 2558 เอกสารประกอบการส่งแบบรายการตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ให้นักศึกษา Down load คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา h0ttp//reg.payap.ac.th เมนู down load แบบฟอร์ม) • ให้นักศึกษา Print ข้อควร ปฎิบัติในการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หน้า 2 ด้วย
  ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
   6.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   7.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา