ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางการทดสอบก่อนสอบประจำภาค (ด่วนที่สุด)
กำหนดการทดสอบก่อนการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559ะหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบ ตารางการทดสอบก่อนการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2559
 2.พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2559
 3.แนวปฏิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนมาก)
แนวปฏิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
 4.แจ้งการ Drop W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมาก)
บอกเลิกรายวิชาที่ได้รับอักษร W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ปริญญาตรีภาคปกติ, ปริญญาตรี Interและปริญญาโท ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 – 28 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสามารถ download คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา หรือขอรับคำร้องได้ที่งานประมวลผลการเรียนฯ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องบริการที่ 6

การปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา อาจถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   งานประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2559
 5.การล็อกระบบสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสปี 59 ที่ขาดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา (ด่วนมาก)
สำนักทะเบียนฯ ได้ทำการล็อกระบบนักศึกษาที่ขาดส่งหลักฐานการศึกษาฉบับจบการศึกษาของสถาบันเดิม ให้นักศึกษาติดต่อนำส่งที่สำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 (งานทะเบียนประวัตินักศึกษา)
ประกาศโดย   Student Records   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 6.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รหัสปี 59 ดังต่อไปนี้ (ด่วนมาก)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 59) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับบัตรฯได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   Student Records   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559
 7.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปี 59 สำหรับนักศึกษาเขตแก้วนวรัฐ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ (ด่วนมาก)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 59) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ รับบัตรฯนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   Registration Office   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559
 8.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมาก)
 • เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศโดย   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
   9.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา