ข่าวเด่นวันนี้
 1.พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2558
 2.งดการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ชั่วคราว (ด่วนมาก)
เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ชำรุด จำเป็นต้องส่งศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซม จึงของดการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบฯ เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะซ่อมเสร็จ เมื่อใช้งานได้แล้วจะให้บริการฯ ตามปกติจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย   งานประมวลผลและตรวจกระดาษคำตอบฯ   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2558
 3.แจ้งการ Drop W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมาก)
บอกเลิกรายวิชาที่ได้รับอักษร W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปริญญาตรีภาคปกติ, ปริญญาตรี Interและปริญญาโท ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 – 30 ตุลาคม 2558 นักศึกษาสามารถ download คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา หรือขอรับคำร้องได้ที่งานประมวลผลการเรียนฯ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องบริการที่ 6

การปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา อาจถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   งานประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2558
 4.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 5.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   6.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา