ข่าวเด่นวันนี้
 1.พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2557
 2.ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2557


สามารถตรวจสอบ ตารางสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 3.การรับบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รับบัตรนักศึกษา ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ยกเว้น นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รับบัตรที่คณะนิติศาสตร์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 4.การ Lock ระบบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว (ด่วนมาก)
สำนักทะเบียนฯ ได้ทำการ Lock ระบบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ที่ยังขาดส่งหลักฐานการศึกษาของสถาบันเดิม และใบกรอกระเบียนประวัติ ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบ e-Registrar ได้ จนกว่านักศึกษาจะนำส่งเอกสารดังกล่าวโดยด่วน ที่สำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2557
 5.การรับบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) เขตแก้วนวรัฐ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาปริญญาโท (ด่วนมาก)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยพระคริสตฺธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรนักศึกษาที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนประวัตินักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2557
 6.ลงทะเบียนOnline 1/2557 (ด่วนมาก)
ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2557
 7.นักศึกษาที่ถูก Lock ระบบ (ด่วนมาก)
นักศึกษารหัสปี 56 ที่ถูก Lock ระบบและไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักทะเบียน ฯ เพื่อทำการถ่ายรูป และ ปลด Lock ระบบ ด้วยคะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2557
 8.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 (ด่วน)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 9.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   10.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา