ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ลงทะเบียนOnline 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 58 - 30 ธ.ค. 58
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558
 2.ตารางการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558


สามารถตรวจสอบ ตารางการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
 3.อัตราค่าบำรุงห้องพักหอพักนักศึกษา เขตแม่คาว (ด่วนที่สุด)
หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว เปิดจองหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2558 อัตราใหม่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ติดต่อจองได้ที่ธุรการประจำหอพัก ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 – 13 พฤศจิกายน 2558
 • ภาคการศึกษาที่ 1 , 2 พักห้องละ 3 - 4 คน อัตราคนละ 5,200 บาท/ภาคการศึกษา
  พักห้องละ 2 คน อัตราคนละ 7,500 บาท/ภาคการศึกษา
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน พักห้องละ 2 - 4 คน อัตราคนละ 3,200 บาท/ภาคการศึกษา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกอพักนักศึกษาเขตแม่คาว โทร. 053-851478 ต่อ 4611
 • ประกาศโดย   สำนักงานหอพัก เขตแม่คาว   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2558
   4.แผนแนะนำการศึกษา 2/2558 (ด่วนมาก)
  แผนแนะนำการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
 • (หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
  3. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
   5.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหอพัก (ด่วนมาก)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหอพัก กรุณาติดต่อชำระเงินที่แผนกการเงิน ก่อนการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
  ประกาศโดย   สำนักงานหอพัก   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2558
   6.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมาก)
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
   7.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   8.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา