ข่าวเด่นวันนี้
 1.ประกาศ ปิดระบบ e-Registrar (ด่วนที่สุด)
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. จะทำการปิดให้บริการระบบ e-Registrar เนื่องจากการไฟฟ้าจะทำการดับไฟเพื่อทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2558
 2.สวัสดิการการรักษาพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
สวัสดิการการรักษาพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานบริการอนามัย   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2558
 3.เอกสารชี้แจง เกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   สำนักพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2558
 4.นักศึกษารหัสปี'57 ที่ถูกล็อคระบบ เนื่องจากไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารหัสปี 57 ที่ถูกล็อคระบบและไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนประวัติ สำนักทะเบียนฯช่องที่ 7 เพื่อทำการถ่ายรูปและปลดล็อคระบบต่อไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2558
 5.เปิดให้บริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ (ด่วนที่สุด)
อาจารย์ท่านใดที่ต้องการใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ บัดนี้สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว ติดต่องานประมวลผลและตรวจกระดาษคำตอบฯ โทร 371
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2558
 6.ลงทะเบียนOnline 1/2558 (ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 58 - 31 ก.ค. 58
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2558
 7.แผนแนะนำการศึกษา 1/2558 (ด่วนที่สุด)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
 • (หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
  3. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   8.ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
 • ตารางกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
 • คู่มือหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2558
   9.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมาก)
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
   10.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   11.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา