ข่าวเด่นวันนี้
 1.แผนแนะนำการศึกษา 1/2557 (ด่วนที่สุด)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
 • (หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
  3. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
   2.ลงทะเบียนOnline 1/2557 (ด่วนมาก)
  ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2557
   3.นักศึกษาที่ถูก Lock ระบบ (ด่วนมาก)
  นักศึกษารหัสปี 56 ที่ถูก Lock ระบบและไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักทะเบียน ฯ เพื่อทำการถ่ายรูป และ ปลด Lock ระบบ ด้วยคะ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2557
   4.ประกาศ การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีการโอนเงินของมหาวิทยาลัยพายัพ (ด่วนมาก)
  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากสาขาเดิม มหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่) ให้เปลี่ยนเป็น สาขา บิ้กซี เชียงใหม่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. เลขที่บัญชี เดิม 802-200678-9 สำหรับ เงินโอนทั่วไป ให้เปลี่ยนเป็น 405-027083-7
  2. เลขที่บัญชี เดิม 802-300181-3 สำหรับ ค่ารับสมัคร และ รายงานตัวน.ศ. ใหม่ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้เปลี่ยนเป็น 468-035701-7
  3. เลขที่บัญชี เดิม 802-300038-8 สำหรับ โอนเงินค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น 468-035643-5
  ประกาศโดย   สำนักบริหารการเงิน   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
   5.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2557
   6.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   7.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา