ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางการทดสอบก่อนสอบประจำภาค (ด่วนที่สุด)
กำหนดการทดสอบก่อนการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2560 สามารถตรวจสอบ ตารางการทดสอบก่อนการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2560
 2.แจ้งการ Drop W ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
บอกเลิกรายวิชาที่ได้รับอักษร W ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ปริญญาตรีภาคปกติ, ปริญญาตรี Interและปริญญาโท ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 – 7 เมษายน 2560 นักศึกษาสามารถ download คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา หรือขอรับคำร้องได้ที่งานประมวลผลการเรียนฯ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องบริการที่ 6

การปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา อาจถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   งานประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
 3.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2560
 4.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ รับบัตรฯได้ที่เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   Registration Office   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2560
 5.รายวิชาเลือกเสรี (ด่วนมาก)
รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดภาคฤดูร้อน/2559
รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดภาคฤดูร้อน/2559
รหัสวิชาชื่อรายวิชา
CA231หลักการโฆษณา
CA305สื่อกับการเมือง
CA493หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์
MG109องค์การและการจัดการ
MK109หลักการตลาด
MK328การตลาดระหว่างประเทศ
BA201การจัดการการผลิดและการดำเนินงาน
HH132ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ
HH231การตลาดธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HH333ธุรกิจการบิน
FN209การเงินธุรกิจ
AM107พื้นฐานนาฎศิลป์ไทย
MUB100พื้นฐานการดนตรี
FL255การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
PS111จิตวิทยาทั่วไป
LA101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
LA102กฎหมายธุรกิจ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2560
 6.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมาก)
แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
 7.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา