ข่าวเด่นวันนี้
 1.งดการใช้ห้องเรียนภาคฤดูร้อน 2557 (ด่วนที่สุด)
ในภาคฤดูร้อน 2557 มหาวิทยาลัยพายัพ จะปรับปรุงห้องเรียนในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (CH) และอาคารทรินิตี้ (TR) ดังนั้นจะของดการจัดการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าว
ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2558
 2.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2558
 3.การตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ (ด่วนที่สุด)
เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน หากอาจารย์ท่านใดต้องการใช้บริการ ให้ติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 371
ประกาศโดย   งานวางแผนและพัฒนาระบบฯ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 4.ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 36 - 47 (ด่วนมาก)
ให้นักศึกษา รหัส 36 -47 ที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์แผนกการเงิน หรือกรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้มารับเงินคืนค่าประกันของเสียหายที่แผนกการเงิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 30 เมษายน 2558
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 5.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   6.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา