เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขต-
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร10104001520 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 5301130553 นางสาวพจวัลย์ หาญตระกูล- 31 ธันวาคม 2560 อนุมัติปริญญา
2 5301130607 นางสาวนุชรา ธัญญา-- ไม่อนุมัติ
3 5401130027 นางสาวกฎฌกรณ์ คุณรวัฒน์ตานนท์- 31 ธันวาคม 2560 อนุมัติปริญญา
4 5401130188 นายวัชระ วงค์คำ-- ไม่อนุมัติ
5 5401130508 นางสาวนนทนันท์ ยามวงศ์- 31 ธันวาคม 2560 อนุมัติปริญญา
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา