เมนูหลัก

ยื่นคาดว่าสำเร็จการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ภาคการศึกษาที่1
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
   10104001520 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)6
   10104001550 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)7
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   50104001551 : นิติศาสตร์ (แผน ก)1
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา