เมนูหลัก

คำร้อง
แบบฟอร์มคำร้อง
Forms
รายละเอียด
Detials
Download
คำร้องทั่วไป
General Request Form
อื่นๆ
Other
    
*-----งานทะเบียนประวัตินักศึกษา / Admission and Student Records -----*
ขอเปลี่ยน ชื่อ,ชื่อสกุล,ที่อยู่ผู้ปกครอง
Request form to change name, surname or parents’ address
เพื่อแก้ไขข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
To correct student biography
    
ขอเรียนวิชาโท
Minor Request Form
เพื่อขอลงทะเบียนเรียนวิชาโท
To request to study minor course
    
ยกเลิกการเรียนวิชาโท
Minor Drop Form
เพื่อขอยกเลิกการเรียนวิชาโท
To cancel minor course
    
ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
Student ID Card Request Form
เพื่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เนื่องจากหาย หรือชำรุด
To make a student ID card
    
คำร้องขอรับคืนหลักฐานฯ (รบ.1) ฉบับจริง
เพื่อขอรับหลักฐานฯ (รบ.1) ฉบับจริงจากสถาบันเดิมคืน
    
ใบกรอกระเบียนประวัตินักศึกษา
Student Profile Form
ใบกรอกระเบียนประวัตินักศึกษา
Student Profile Form
    
*-----งานรับลงทะเบียน / Student and New Student Registration -----*
ขอลงทะเบียนเรียนและสอบที่มีเวลาซ้ำซ้อน
Registration of Duplicated Courses / The Duplicated Examination Request Form
เพื่อขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาเรียนและเวลาสอบตรงกัน
to request a registration of duplicated courses / the duplicated examination
    
คำร้องขอทราบรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบบริการการศึกษา
e-Registrar Password Request Form
เพื่อขอทราบรหัสผ่านของระบบบริการการศึกษา
To request a password of e-Registrar system
    
ขอลงทะเบียนเรียนควบกับรายวิชาบังคับก่อน
Request for taking courses concurrenty with a prerequisite course
เพื่อขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาควบกับรายวิชาบังคับก่อน
To request permission to take courses concurrently with prerequisite course
    
*-----งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา / Educational Evaluation Unit -----*
คำร้องขอบอกเลิกรายวิชาโดยได้รับอักษร W
"W" withdrawn Form
เพื่อถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W
To drop a course with receive "W"
    
ขอลงทะเบียนเรียนควบกับรายวิชาบังคับก่อน
Request for taking courses concurrenty with a prerequisite course
เพื่อขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาควบกับรายวิชาบังคับก่อน
To request permission to take courses concurrently with prerequisite course
    
คำร้องเลื่อนสอบ ป.ตรี
Delay an Examination Request Form
เพื่อขอเลื่อนสอบ ป.ตรี
To delay an examination
    
คำร้องเลื่อนสอบ ป.โท,เอก
Delay of Examination Request Form
เพื่อขอเลื่อนสอบ ป.โท,เอก
To delay an examination
    
*-----งานสำเร็จการศึกษา / Graduation Qualification Unit -----*
แบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
Request for Graduation (Undergraduate Level)
เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนสำเร็จการศึกษา และแสดงความจำนงที่จะสำเร็จการศึกษา
To student who expect to graduation
    
แบบรายงานตรวจสอบข้อมูลในระบบบริการการศึกษา (ระดับปริญญาโท)
Data checking report in e-Registrar system (Graduate Student)
เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนสำเร็จการศึกษา และแสดงความจำนงที่จะสำเร็จการศึกษา
To check program structure
    
*-----งานหลักฐานการศึกษา / Educational Documentation Unit -----*
คำร้องขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
Visa Letter Request Form
เพื่อขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
To request a visa letter
    
ขอแปลเอกสาร
An English Document Translation Request Form
เพื่อขอแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
To request a english translation of the diploma
    
ขั้นตอนการขอหลักฐานการศึกษากรณีผู้ขออยู่ต่างประเทศ
Transcript request process when abroad
ขั้นตอนการขอหลักฐานการศึกษากรณีผู้ขออยู่ต่างประเทศ
How to transcript request process when abroad
    
ขั้นตอนการขอหลักฐานการศึกษากรณีให้จัดส่งภายในประเทศ
Transcript request process when send by Air Mail in Thailand
ขั้นตอนการขอหลักฐานการศึกษากรณีให้จัดส่งภายในประเทศ
How to transcript request process when send by Air Mail in Thailand
    
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา รวมทุกแบบ
Educational Document Request Form
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา รวมทุกแบบ
Educational Document Request Form
    
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา