คู่มือระเบียบการและหลักสูตร
คู่มือระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
Curriculums and Regulations Hand Book for Bachelor degree Year 2009
[link]
คู่มือระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 - 2554
Curriculums and Regulations Hand Book for Bachelor degree Year 2010 - 2011
[link]
คู่มือระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
Curriculums and Regulations Hand Book for Bachelor degree Year 2012
[link]
คู่มือระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
Curriculums and Regulations Hand Book for Bachelor degree Year 2014
[link]
คู่มือระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2555
Curriculums and Regulations Hand Book for Bachelor degree International Program Year 2012
[link]
คู่มือระเบียบการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554
Curriculums and Regulations Hand Book for Master degree Year 2010 - 2011
[link]
คู่มือระเบียบการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
Curriculums and Regulations Hand Book for Master degree Year 2014
[link]
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา