เมนูหลัก

ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
ข้อมูลการสอบ   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3  วันที่สอบ
เวลารหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 วันที่  29 สิงหาคม 2559
17:00 - 19:00MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV116  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501260090 - 5901270150 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV116  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5301240177 - 5901270112 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 วันที่  30 สิงหาคม 2559
17:00 - 19:00SE101 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5501260045 - 5901260144 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
 วันที่  1 กันยายน 2559
17:00 - 19:00CH219 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV204  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401181210 - 5801150780 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 ตอน:2  ห้อง : PV401  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5301290295 - 5801170757 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ, อาจารย์ดอกเตอร์รักษ์ พรหมปาลิต
 ตอน:3  ห้อง : PV401  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5301170399 - 5801180916 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 ตอน:4  ห้อง : PV405  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501180121 - 5801180954 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง, อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 ตอน:5  ห้อง : PV403  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5301290424 - 5901170597 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 FN374 INVESTMENT
 การลงทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401200089 - 5801200171 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 วันที่  2 กันยายน 2559
17:00 - 19:00PH111 FUNDAMENTAL PHYSICS
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501260106 - 5801260120 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 วันที่  3 กันยายน 2559
08:00 - 10:00BI112 HUMAN ANATOMY
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์, อาจารย์โสพรรณา ฉัตรหลวง
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5901210316 - 5901210521 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์
  ห้อง : SL405   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901210538 - 5901211351 
 อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5901210613 - 5901211368 
 อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
 ตอน:4  ห้อง : PV403  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5901280012 - 5901280326 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ, อาจารย์กนิษฐา ประกิจ
 ตอน:5  ห้อง : PV403  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5901280333 - 5901280661 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา