ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
ข้อมูลการสอบ    ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
เวลารหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 วันที่  27 มีนาคม 2560
17:00 - 19:00MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901270044 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5901270112 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 วันที่  28 มีนาคม 2560
17:00 - 19:00BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5501150629 - 5901170481 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์, อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5501180602 - 5901180770 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 BI102 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801110234 - 5901110241 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์, อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 CH121 ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5901210057 - 5901211344 
 อาจารย์ศุภนารี เกษมมาลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501210897 - 5901210613 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
  ห้อง : SL405   จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5901210637 - 5901211368 
 รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5901210026 - 5901211375 
 รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
 ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5201240412 - 5901240092 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401170962 - 5801190823 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5401180374 - 5801190847 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 วันที่  29 มีนาคม 2560
17:00 - 19:00CH118 ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์
 วันที่  31 มีนาคม 2560
17:00 - 19:00BI211 HUMAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5901210057 - 5901211344 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901210637 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ, อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา
  ห้อง : SL405   จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5901210644 - 5901211368 
 อาจารย์นพรัตน์ ธาระณะ
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5101280777 - 5901211375 
 อาจารย์นพรัตน์ ธาระณะ, อาจารย์มานิดา เดชากุล
 PS281 STATISTICS FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCH
 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501110425 - 5801110265 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 วันที่  3 เมษายน 2560
17:00 - 19:00MA202 MATHEMATICS OF FINANCE
 คณิตศาสตร์การเงิน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5601200171 - 5901200089 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MA231 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901240092 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 วันที่  4 เมษายน 2560
17:00 - 19:00BI114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
 จุลชีววิทยาและปรสิทวิทยา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5001280203 - 5901211344 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปริญญา พรหมเดชะ, อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901210637 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
  ห้อง : SL405   จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5901210644 - 5901211368 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5901210026 - 5901211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์, อาจารย์อมรเลิศ พันธวัตร์
 ตอน:4  ห้อง : PV405  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5901280012 - 5901280661 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
 ตอน:5  ห้อง : PV405  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5901280029 - 5901280630 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
 FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 50  รหัสประจำตัว : 5401290202 - 5901170269 
 อาจารย์ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 ตอน:2  ห้อง : PV401  จำนวน : 50  รหัสประจำตัว : 5301290424 - 5901180220 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 PH115 PHYSICS
 ฟิสิกส์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 วันที่  5 เมษายน 2560
17:00 - 19:00BI116 MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์, อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา