ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
ข้อมูลการสอบ    ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
เวลารหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 วันที่  1 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00AC382 CORPORATE GOVERNANCE AND PROFESSIONAL ETHICS
 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5601190021 - 5701190465 
 รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601190014 - 5901190748 
 อาจารย์สุดปราณี มณีศรี
 AE221 INTRODUCTION TO THE SHORT STORY AND NOVEL
 เรื่องสั้นและนวนิยายเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5601020274 - 5601020946 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 AE321 THE SHORT STORY AND NOVEL
 เรื่องสั้น และนวนิยาย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5201020946 - 5201020946 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5501180404 - 5901180701 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5401150353 - 5901190663 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ, อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี
 CN112 FUNDAMENTAL CHINESE II
 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
5 (5-0-10)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5901050011 - 5901050165 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน
 CN427 INTRODUCTION TO CHINESE LITERATURE
 วรรณคดีจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5501050066 - 5701050066 
 อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 FS252 PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT LABORATORY
 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ
1 (0-3-2)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์
 FS342 FOOD ENGINEERING II
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5501250015 - 5701250053 
 อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์
 GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5901210057 - 5901211306 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
 ตอน:2  ห้อง : SL405   จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5501140156 - 5901211344 
 รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน, อาจารย์ศุภนารี เกษมมาลา
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211351 
 รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน
 ตอน:4  ห้อง : SL308   จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5901210033 - 5901211375 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 ตอน:5  ห้อง : PV401  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5601060126 - 5901150667 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5401060034 - 5901150681 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5801020663 - 5901180732 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 ตอน:8  ห้อง : PV401  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5501021028 - 5901180718 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:10  ห้อง : PV401  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5701180947 - 5901140026 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:12  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5901110234 - 5901260144 
 อาจารย์อวยพร ชิงชยานุรักษ์
 ตอน:13  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5901130713 
 อาจารย์มนูศักดิ์ เตชาวงค์
 ตอน:14  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901130652 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม
 ตอน:15  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5901280012 - 5901280630 
 อาจารย์มนูศักดิ์ เตชาวงค์
 ตอน:16  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5901020939 - 5901280623 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:17  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5801040159 - 5901110197 
 อาจารย์วราภรณ์ อรรถวิทย์
 ตอน:19  ห้อง : PV403  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5801060034 - 5901270129 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์, อาจารย์กุญชลี สินธพประเสริฐ
 ตอน:20  ห้อง : BB201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5401121384 - 5901120721 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 ตอน:21  ห้อง : PV403  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5901120059 - 5901120707 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:24  ห้อง : PV403  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901190014 - 5901190663 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:25  ห้อง : PT201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5901190038 - 5901190694 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:26  ห้อง : PT201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5901170030 - 5901170580 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ, อาจารย์ธัญลักษณ์ คำพรหม
 ตอน:27  ห้อง : PT201  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 5901170689 
 อาจารย์วราภรณ์ อรรถวิทย์
 HH335 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
 การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5201170085 - 5901170757 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ, อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 HH342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS II
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501170702 - 5901170269 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 ตอน:2  ห้อง : PV405  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5501170061 - 5801170832 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5901180466 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 MG422 PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5401181210 - 5701181081 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 PHB308 BIOSTATISTICS
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5601280098 - 5701280371 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร ญาณสาร, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พักตร์พริ้ง แสงดี, เภสัชกรหญิงนิลุบล จินประเสริฐ
 PHC212 PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE II
 เภสัชกรรมควบคุมและประกันคุณภาพ 2
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5801280029 - 5801280425 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ
 PHH427 NUTRITION THERAPY
 โภชนบำบัด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 54  รหัสประจำตัว : 5301280180 - 5601280661 
 อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ, เภสัชกรหญิงภัณฑิรา ปริญญารักษ์
 PHH526 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS VI
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชบำบัด 6
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 59  รหัสประจำตัว : 5301280326 - 5501280739 
 เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ อภิวัชระนันท์, อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ
 SE347 SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT
 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5501260090 - 5801260045 
 อาจารย์ปภังกร แหลมนาค
11:30 - 14:30AC209 TAXATION I
 การภาษีอากร 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5501190694 - 5801190847 
 อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 5901190748 
 อาจารย์วิริยา แซ่หลี
 CA368 RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 5701121032 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล
 CS202 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5301240177 - 5901240030 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 EC384 PROJECT ANALYSIS AND APPRAISAL
 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 5701270136 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กิจจา โตไพบูลย์
 FL254 JAPANESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601190427 - 5801100075 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 FN379 RESEARCH IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 การวิจัยทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601200232 - 5801200171 
 อาจารย์ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 HH132 INTRODUCTION TO HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5501020700 - 5901170603 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์, อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601171037 - 5901170733 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 HH311 FRONT OFFICE OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานการบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5501020953 - 5901170757 
 อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
 HM221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5501150612 - 5801150780 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 IS324 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601290219 - 5801290059 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
 IS419 DATA WAREHOUSE AND DATA MINING
 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501290370 - 5701290097 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 JC302 JAPANESE VI
 ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5601040166 - 5701040159 
 อาจารย์ดอกเตอร์เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ
 LA232 CRIMINAL LAW II
 กฎหมายอาญา 2
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5801130430 
 อาจารย์ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง, อาจารย์กษมา เดชรักษา
 MG331 BUSINESS AND TRADITIONAL THAI WISDOM
 ธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5401180657 - 5801180886 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5701180022 - 5801180794 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์, อาจารย์มาริ แก้วแดง
 PS272 PSYCHOLOGY OF PERSONALITY
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601020328 - 5801110272 
 อาจารย์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 PS323 SOCIAL MOTIVATION
 การจูงใจทางสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5501021080 - 5701110197 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
15:00 - 18:00AE315 PUBLIC SPEAKING
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5601020984 - 5901020953 
 อาจารย์แคทเธอรีน่า อเล็กซีว่า
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5401020960 - 5701020632 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:3  ห้อง : BB301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5701020021 - 5801021035 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 5801190212 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5801170023 - 5901180701 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย, อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 51  รหัสประจำตัว : 5401150810 - 5901170481 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย, อาจารย์ดอกเตอร์ศรีสุดา แซ่ลี้
 CA221 PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 5901120820 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5201121186 - 5901120837 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 CA413 MAGAZINE PRODUCTION
 การผลิตนิตยสาร
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 5601121216 
 อาจารย์กีรติ ไพบูลย์
 CN116 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING II
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5901050011 - 5901050165 
 อาจารย์ดอกเตอร์พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์
 CN423 ADVANCED BUSINESS CHINESE I
 ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5501050066 - 5701050066 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน
 GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5801021059 - 5901020861 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5501021028 - 5901190717 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5801100075 - 5901180770 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601170139 - 5901190731 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5901120851 - 5901120882 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 HH323 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5501170771 - 5701170863 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 LA348 LAW OF CIVIL PROCEDURE II
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5701130010 - 5701130997 
 อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5201130508 - 5701130843 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 PHA331 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
4 (3-3-3)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5001280166 - 5001280166 
 อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล
 PHM518 DRUG STORE MANAGEMENT
 การจัดการร้านยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 62  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 5601280494 
 เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล
 PHT213 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5501280555 - 5801280425 
 อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล, เภสัชกรหญิงชลวิภา ยารังษี
 PS222 SOCIALIZATION
 การถ่ายทอดทางสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5401110135 - 5801110272 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 PS332 TECHNIQUES AND PRACTICE FOR COUNSELING
 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้การปรึกษา
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701110012 - 5801110234 
 อาจารย์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 วันที่  2 พฤษภาคม 2560
08:00 - 09:00CN114 FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING II
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PTLabCN  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5901050011 - 5901050165 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน, อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
08:00 - 11:00AC104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING II
 หลักการบัญชี 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601200461 - 5901190717 
 อาจารย์ดอกเตอร์จุรี วิชิตธนบดี
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5501190212 - 5901190694 
 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
 ตอน:3  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5901200010 - 5901200065 
 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
 AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5801180268 - 5901180794 
 อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801180695 - 5901180800 
 อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5901150087 - 5901150698 
 อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร
 ตอน:4  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5801150193 - 5901150674 
 อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว
 ตอน:5  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601290219 - 5901180701 
 อาจารย์ฉันทกร สระทองมาก
 AE411 PRINCIPLES OF TRANSLATION
 หลักการแปล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 5701021066 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 ตอน:2  ห้อง : BB202  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401020960 - 5801020748 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์, อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 CS326 PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5501240092 - 5701240030 
 อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
 FS101 INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
1 (1-0-2)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
 GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5601120356 - 5801280425 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5501121841 - 5801260120 
 อาจารย์มนูศักดิ์ เตชาวงค์
 ตอน:4  ห้อง : PT301  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501140224 - 5801180848 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5801120011 - 5801180572 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5401171334 - 5801060249 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601090062 - 5801190649 
 อาจารย์มนูศักดิ์ เตชาวงค์
 ตอน:8  ห้อง : PV401  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5401200188 - 5801270242 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์, อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 ตอน:9  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5801190021 - 5801190823 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:11  ห้อง : PV401  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601190755 - 5901100082 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:13  ห้อง : PT201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5601100198 - 5901170023 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม
 ตอน:14  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5401060409 - 5801140033 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 ตอน:19  ห้อง : BB201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5501150681 - 5901170597 
 อาจารย์อวยพร ชิงชยานุรักษ์
 ตอน:20  ห้อง : PT201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5201060386 - 5801280258 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม, อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์
 ตอน:21  ห้อง : PT201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501260090 - 5901110241 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:22  ห้อง : PV401  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601140132 - 5801150773 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 HH321 KITCHEN MANAGEMENT AND FOOD PRODUCTION
 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701170054 - 5701170863 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 HM413 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5701140194 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 PHA351 PHARMACY MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
 การจัดการและการบริหารเภสัชกิจ
3 (3-0-3)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5001280166 - 5001280203 
 เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย
 PHM311 ADMINISTRATIVE AND PHARMACEUTICAL MANAGEMENT
 การจัดการและการบริหารเภสัชกิจ
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5401280555 - 5701280371 
 เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย, อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์
 PHM492 PHARMACY COMMUNICATION SKILL
 ทักษะการสื่อสารในทางเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5301280104 - 5900040082 
 อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์
 SE120 ABSTRACT DATA TYPES AND PROBLEM SOLVING
 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5801260038 - 5901260144 
 อาจารย์พนมธรรม อมรเลิศวิทย์
11:30 - 14:30AC414 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601190052 - 5601191127 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5801190434 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์, รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
 ตอน:3  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601190137 - 5701190427 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์
 AE100 REMEDIAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5901020236 - 5901020939 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 AE235 INTRODUCTION TO MORPHOLOGY AND SYNTAX
 วจีวิพากษ์ และวากยสัมพันธ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701020403 - 5801021035 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5401020939 - 5901020700 
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 AE281 MYTHOLOGY AND BIBLICAL BACKGROUND TO ENGLISH LITERATURE
 เทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิลในวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401020960 - 5701020878 
 อาจารย์อวยพร ชิงชยานุรักษ์
 CA241 SPEECH COMMUNICATION
 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5601120325 - 5901120844 
 อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5201121186 - 5901120776 
 อาจารย์กีรติ ไพบูลย์
 FN492 SEMINAR IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5401200041 - 5701200126 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 ตอน:2  ห้อง : CH215   จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5401200089 - 5601200478 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ, อาจารย์ดอกเตอร์รักษ์ พรหมปาลิต
 HH322 FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND MANAGEMENT
 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701170054 - 5701170863 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 HH333 AIRLINE BUSINESS
 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5401020939 - 5801170832 
 อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
 IS231 DATABASE SYSTEMS FOR BUSINESS
 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5801290011 - 5801290066 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 IS315 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS
 ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5601290189 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 JC182 INTRODUCTION TO JAPANESE HISTORY
 ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-3)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5901040012 - 5901040210 
 อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ
 JC212 JAPANESE READING II
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801040036 - 5801040210 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 MG315 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS DECISION MAKING
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5501180244 - 5801180954 
 รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 5901180589 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 PS111 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5001280166 - 5901110241 
 อาจารย์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 PS362 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5501110111 - 5801110234 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 SE314 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5501260052 - 5901260076 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
15:00 - 18:00AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 5901170269 
 อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 5801150681 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601140040 - 5901170597 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 ตอน:4  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5501140156 - 5901170542 
 อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 CA369 TELEVISION PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5701120035 - 5801120851 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601121445 - 5701121117 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 CN126 INTRODUCTION TO CHINESE CULTURE
 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5401050400 - 5901050165 
 อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 CN431 APPRECIATION IN CHINESE MOVIES AND TV PROGRAMS
 สุนทรีนในการชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5501050066 - 5701050066 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน
 CS306 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5201240412 - 5901240030 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 EC101 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 5701200119 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 EC321  INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS
 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5501270068 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5901020014 - 5901020885 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5501021028 - 5901020816 
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5201060386 - 5901180725 
 อาจารย์ธัญลักษณ์ คำพรหม
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5601010114 - 5901290042 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 LA482 LEGAL PROFESSION
 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5601130690 
 อาจารย์กษมา เดชรักษา
 ตอน:2  ห้อง : PV401  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5401130201 - 5601130942 
 รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
 PHH525 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS V
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 5
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 60  รหัสประจำตัว : 5301280104 - 5900040082 
 เภสัชกรหญิงภัณฑิรา ปริญญารักษ์, เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ อภิวัชระนันท์, อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ
 PHT315 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY IV
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5401280081 - 5701280371 
 เภสัชกรหญิงชลวิภา ยารังษี, อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล
 PS224 PSYCHOLOGY OF AGGRESSION AND VIOLENCE
 จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5601020328 - 5801110272 
 อาจารย์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 PS334  EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE
 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5501110111 - 5701110166 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 PS341 CONSUMER PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาผู้บริโภค
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5701110098 - 5701110197 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นงนภัส พันธ์พลกฤต
 TC231 READING AND WRITING LANNA ALPHABETS
 การอ่านและการเขียนอักษรล้านนา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601010053 - 5901010152 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 วันที่  3 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00GE104 PEACE AND RECONCILIATION
 สันติภาพและความสมานฉันท์
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 61  รหัสประจำตัว : 5401060409 - 5901280661 
 อาจารย์ดอกเตอร์ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์
 GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5901130034 - 5901130713 
 อาจารย์สุภา พูนผล
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601060126 - 5901130560 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง, อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601120479 - 5901020878 
 อาจารย์สุภา พูนผล
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5601180558 - 5901020816 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง, อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:5  ห้อง : SL308   จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5901090017 - 5901211337 
 อาจารย์กุญชลี สินธพประเสริฐ, อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
 ตอน:6  ห้อง : SL405   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5901210057 - 5901211351 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์, อาจารย์นพรัตน์ ธาระณะ
 ตอน:7  ห้อง : SL308   จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5901210125 - 5901210842 
 อาจารย์กุญชลี สินธพประเสริฐ
  ห้อง : SL405   จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5901210873 - 5901211344 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
 ตอน:8  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5801010022 - 5901170641 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 ตอน:9  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5901260144 
 อาจารย์จิราภรณ์ สุนทรธรรม
 ตอน:10  ห้อง : PT201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5901190014 - 5901190731 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 ตอน:11  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 5901190694 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 ตอน:12  ห้อง : SL308   จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5901210033 - 5901210552 
 อาจารย์กุญชลี สินธพประเสริฐ
  ห้อง : SL405   จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5901210576 - 5901211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
08:00 - 11:00AE303 CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5401020960 - 5801020748 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5401020281 - 5701021066 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย, อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 CA202 INTRODUCTION TO IMAGING TECHNIQUES
 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501120844 - 5801120783 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601121216 - 5801120752 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 CT221 BIBLICAL HERMENEUTICS
 หลักการตีความพระคัมภีร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5801090215 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 CT492 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY
 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5601090017 - 5601090062 
 อาจารย์ดอกเตอร์ชุลีพรรณ ศรีสุนทร
 FS212 FOOD CHEMISTRY
 เคมีอาหาร
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
 FS361 FOOD PRODUCTS DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5601250091 - 5701250053 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์
 FS432 FRUITS AND VEGETABLES TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5501250015 - 5601250107 
 อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ
 HM211 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5201180824 - 5901180770 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5701181098 - 5901180701 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ, อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5301170399 - 5701190472 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ
 PHH315 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS II
 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5301280357 - 5701280371 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร ญาณสาร, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พักตร์พริ้ง แสงดี, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงญานี พงษ์ไพบูลย์
 PHM592 DRUG INFORMATION SERVICE
 การบริการเภสัชสนเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5301280326 - 5900040082 
 เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์, อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช
 PHT417 PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
3 (1-6-5)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5401280401 - 5601280661 
 เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์, เภสัชกรหญิงชลวิภา ยารังษี
 ตอน:2  ห้อง : PV405  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5301280180 - 5601280647 
 เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์, อาจารย์กนิษฐา ประกิจ
 TC311 FOREIGN LANGUAGES IN THAI
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5601010053 - 5901010152 
 อาจารย์จิราภรณ์ สุนทรธรรม
11:30 - 13:30GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901050042 - 5901290042 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
  ห้อง : PT201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5601290219 - 5901050028 
 อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 64  รหัสประจำตัว : 5701170825 - 5901120844 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม, อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 58  รหัสประจำตัว : 5501170733 - 5901270136 
 อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์, อาจารย์ดารินทร์ เหมะวิบูลย์
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 55  รหัสประจำตัว : 5901180022 - 5901180800 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม, อาจารย์คิ ซอน ลี
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5601060157 - 5901170658 
 อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์, อาจารย์รุจพร ฟูมงคล
11:30 - 14:30AC312 ADVANCED ACCOUNTING II
 การบัญชีขั้นสูง 2
3 (2-2-5)
 ตอน:2  ห้อง : CH215   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5801190434 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิริยา จงรักษ์สัตย์, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 AE204 READING II
 การอ่าน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5801020014 - 5801020847 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5601020274 - 5901020700 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701020403 - 5901020953 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 CA364 ANNOUNCING AND MODERATING FOR BROADCASTING
 การดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5501120073 - 5701121032 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 CS380 ETHICS FOR COMPUTER SCIENTISTS
 จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5201240412 - 5701240078 
 อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 HH326 BAKERY
 ขนมอบ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601171051 - 5801170498 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 HM424 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5601140019 - 5701140101 
 อาจารย์สายสุนีย์ เกษม
 IS326 VISUAL PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5701290103 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 JC352 JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION II
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601040036 - 5701040159 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 LA352 TAX LAW I
 กฎหมายภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5501130089 - 5701130997 
 รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
 ตอน:2  ห้อง : PV303  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5401130140 - 5701130843 
 อาจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 MG322 EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5501180244 - 5801180886 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 5901180589 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ, อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 MK212 PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 50  รหัสประจำตัว : 5501150612 - 5901150353 
 อาจารย์ดอกเตอร์ศรีสุดา แซ่ลี้
 SAN312 HISTORY OF THOUGHTS AND THEORIES IN ANTHROPOLOGY
 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5701100020 - 5701100099 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร วิมุกตานนท์
 SE260 DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5901260021 
 อาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
13:00 - 16:00FS496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
9 (0-40-20)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5601250121 - 5601250145 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์
15:00 - 17:00GE103 WELL BEING AND AESTHETICS OF LIFE
 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 60  รหัสประจำตัว : 5201020946 - 5901280661 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม, อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
 GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 51  รหัสประจำตัว : 5501050271 - 5901170702 
 อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์, อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 ตอน:3  ห้อง : BB301  จำนวน : 50  รหัสประจำตัว : 5901150018 - 5901200089 
 อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร, อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5901120035 - 5901120844 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 5901120783 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5401050264 - 5901110135 
 อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์
 ตอน:8  ห้อง : BB201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5801290011 - 5901140088 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 ตอน:9  ห้อง : PT201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401180657 - 5901020755 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:10  ห้อง : PT201  จำนวน : 58  รหัสประจำตัว : 5601171112 - 5901180800 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
15:00 - 18:00CA303 COMMUNICATION RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5601121056 - 5701121117 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5801120851 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม
 EC352  INTERNATIONAL TRADE THEORY
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5501270266 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 HM318 HUMAN RELATIONS AND TEAM MANAGEMENT
 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5801140149 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 PHC231 MEDICINAL CHEMISTRY I
 เคมียา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5301280357 - 5801280425 
 ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล
 SE345 SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION
 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5501260090 - 5801260045 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 วันที่  4 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 5901150698 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 50  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 5901150377 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5201060249 - 5901180725 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 56  รหัสประจำตัว : 5601120479 - 5901190731 
 อาจารย์ดอกเตอร์ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์, อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 5601060119 - 5901260144 
 อาจารย์ดอกเตอร์ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์
08:00 - 11:00AE212 WRITING II
 การเขียน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601020984 - 5801021042 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401020427 - 5901020700 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:3  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601020625 - 5901020847 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 CA499 PROJECT IN COMMUNICATION ARTS
 โครงงานทางนิเทศศาสตร์
3 (0-9-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5401120363 - 5701121001 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล
 CT357 YOUTH MINISTRY
 พันธกิจอนุชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์ดอกเตอร์ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
 CT494 CHURCH AND COMMUNITY
 คริสตจักรและชุมชน
3 (0-9-5)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5601090017 - 5601090062 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
 FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5401290202 - 5901170269 
 อาจารย์ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว
 ตอน:2  ห้อง : PV401  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5301290424 - 5901180220 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง, อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร
 MA202 MATHEMATICS OF FINANCE
 คณิตศาสตร์การเงิน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601200171 - 5901200089 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MA231 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901240092 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MG421 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5401180374 - 5801180848 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 PHB104 BIOCHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENT
 ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5801280234 - 5901280661 
 อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา, อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย
 ตอน:2  ห้อง : PV305  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5801280104 - 5901280630 
 อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา, อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล
 PHH321 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS I
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 5900040082 
 อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์, อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์
 PHT492 PHARMACEUTICAL NANOTECHNOLOGY
 นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5301280395 - 5501280722 
 เภสัชกรหญิงนิลุบล จินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงญานี พงษ์ไพบูลย์
 SAN334 SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
 สังคมวิทยาการติดต่อสื่อสาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601100037 - 5701100051 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ
11:30 - 13:30GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601060195 - 5901260144 
 อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช, อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 54  รหัสประจำตัว : 5901100013 - 5901130713 
 อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช, อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 ตอน:4  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 79  รหัสประจำตัว : 5901090154 - 5901200065 
 อาจารย์รุจพร ฟูมงคล, อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา
 ตอน:5  ห้อง : SL308   จำนวน : 72  รหัสประจำตัว : 5601060300 - 5901211108 
 อาจารย์ดารินทร์ เหมะวิบูลย์, อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
  ห้อง : SL405   จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5901211153 - 5901211375 
 อาจารย์กุญชลี สินธพประเสริฐ
 ตอน:6  ห้อง : SL405   จำนวน : 62  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211351 
 อาจารย์กุญชลี สินธพประเสริฐ, อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
11:30 - 14:30AC351 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING
 การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601190069 - 5801190595 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิริยา จงรักษ์สัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501020298 - 5901020700 
 อาจารย์แคทเธอรีน่า อเล็กซีว่า, อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 ตอน:2  ห้อง : BB202  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5601020205 - 5901020847 
 อาจารย์แคทเธอรีน่า อเล็กซีว่า
 CA205 COMMUNICATION AND SOCIETY
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5501120844 - 5901120837 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 ตอน:2  ห้อง : PV401  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 5901120790 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 CA333 COPY WRITING
 การเขียนบทโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601120158 - 5701120868 
 อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 CS323 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701240016 - 5801240016 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 EC323 INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY IN ECONOMICS
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5601270198 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 FN377 CREDIT MANAGEMENT
 การจัดการสินเชื่อ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601200195 - 5801200171 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 FN499 FINANCE BANKING AND INVESTMENT PROJECT
 โครงงานการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (0-9-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601200041 - 5701200126 
 อาจารย์ดอกเตอร์รักษ์ พรหมปาลิต
 HH331 RESEARCH METHOD FOR HOTEL AND TOURISM
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5501170962 - 5801170832 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 HM326 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5501180244 - 5701140194 
 อาจารย์สายสุนีย์ เกษม
 IS335 ELECTRONIC COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5401290202 - 5701290103 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
 JC102 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
6 (4-4-10)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5701040036 - 5901040210 
 อาจารย์มิโฮโกะ ศรีพุทธพร
 JC202 JAPANESE IV
 ภาษาญี่ปุ่น 4
4 (3-2-7)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701121117 - 5801040210 
 อาจารย์มาริ แก้วแดง
 LA444 LAW OF BANKRUPTCY
 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5401130201 - 5601130966 
 อาจารย์อธิป จันทนโรจน์
 ตอน:2  ห้อง : PV303  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5301130447 - 5601130942 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 MG311 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 5501150773 - 5901180466 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เทียน เลรามัญ, อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 MG324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401180374 - 5801180848 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5601180046 - 5801180886 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 MK214 MARKETING CHANNEL MANAGEMENT
 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 56  รหัสประจำตัว : 5401150612 - 5901150353 
 อาจารย์ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง
 PS253 ADOLESCENT PSYCHOLOGY
  จิตวิทยาวัยรุ่น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401110142 - 5801110265 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 SAN211 SOCIAL AND CULTURAL CHANGE
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5801100037 - 5901100082 
 อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
 SE231 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5801260120 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 SE341 SOFTWARE PROCESS AND QUALITY ASSURANCE
 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5501260052 - 5901260076 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
15:00 - 17:00GE101 THE PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5501110425 - 5901290042 
 อาจารย์รุจพร ฟูมงคล
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 62  รหัสประจำตัว : 5801180381 - 5901120813 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์, อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 54  รหัสประจำตัว : 5501170733 - 5901170702 
 อาจารย์รุจพร ฟูมงคล, อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 64  รหัสประจำตัว : 5900040020 - 5901020823 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม
 ตอน:5  ห้อง : PT301  จำนวน : 58  รหัสประจำตัว : 5401150353 - 5901180800 
 อาจารย์ดอกเตอร์ประสิทธิ์ ฤกษ์พิศุทธิ์, อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 5901150681 
 อาจารย์รุจพร ฟูมงคล, อาจารย์เมธี พุทธวงค์
15:00 - 18:00CA345 COMMUNICATION FOR BUSINESS
 การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 5801120844 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5801150728 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา, อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 EC206 MICROECONOMIC THEORY II
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5501270068 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 LA224 SECURITY TRANSACTION REAL AND PERSONAL
 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5801130430 
 อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล, อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์
 MG229 TAXATION FOR SMALL BUSINESS
 การภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5701181081 - 5801180916 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5501180060 - 5901180466 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี
 PHC491 ANTIOXIDANT IN PHARMACEUTICAL AND COSMETIC PRODUCTS
 สารต้านอนุมูลอิสระทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5301280180 - 5601280579 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, อาจารย์อัศวิน ดาดูเคล
 PS372 ABNORMAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอปกติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5501021080 - 5701110166 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 TC333 LANNA LITERARY WORKS
 วรรณกรรมล้านนา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601010046 - 5801010046 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 วันที่  5 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00PHA222 MICROBIOLOGY AND VACCINE
 จุลชีววิทยาและวัคซีน
3 (3-0-3)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5101280777 - 5201280111 
 อาจารย์กนิษฐา ประกิจ, อาจารย์อัศวิน ดาดูเคล
 PHB103 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY FOR PHARMACY STUDENT
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 64  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 5901280661 
 อาจารย์กนิษฐา ประกิจ, เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์
11:30 - 14:30MK327 SMALL ENTERPRISE MARKETING
 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 5901150353 
 อาจารย์ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง, อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 PS381 ATTITUDE THEORIES AND MEASUREMENT
 ทฤษฎีและการวัดเจตคติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5401110135 - 5701110289 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 วันที่  6 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00CA304 THEORIES OF MASS COMMUNICATION
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5501120721 - 5701120899 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
 CS221 DATABASE SYSTEMS
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5801240023 - 5801240047 
 อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 LA228 BILL INSTRUMENTS AND CURRENT ACCOUNT
 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5301130607 - 5801130430 
 อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี, อาจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
11:30 - 14:30CS369 COMPUTER NETWORK MANAGEMENT
 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5301240177 - 5801240016 
 อาจารย์ตะวัน ทองพุก
 CS494 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE II
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5601240054 - 5801240054 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 EC332 PUBLIC ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 FN271 FINANCIAL INSTITUTIONS
 สถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5601200195 - 5801200188 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 FN376 RISK MANAGEMENT
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5401200041 - 5801200171 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 LA114 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT
 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 57  รหัสประจำตัว : 5801130164 - 5901130713 
 อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
 MK213 PRICING MANAGEMENT AND MARKETING PROFITABILITY
 การจัดการราคาและความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5501150018 - 5901150353 
 อาจารย์ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง
 PS234 TECHNIQUES AND TOOLS IN GUIDANCE
 เทคนิคและเครื่องมือในการแนะแนว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701110289 - 5801110265 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 SE222 DATABASE SYSTEMS AND DATABASE DESIGN
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5501260052 - 5801260120 
 อาจารย์พนมธรรม อมรเลิศวิทย์
 SE317 WEB-BASED APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601260069 - 5901260076 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
15:00 - 18:00LA346 THAI JUSTICE SYSTEM AND CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE
 ระบบยุติธรรมของไทยและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5301130621 - 5701130997 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 ตอน:2  ห้อง : PV303  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5401130201 - 5701130843 
 อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์
 วันที่  8 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00AC324 COST ACCOUNTING II
 การบัญชีต้นทุน 2
3 (2-2-5)
 ตอน:2  ห้อง : CH215   จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5701190663 
 อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ, อาจารย์ฉันทกร สระทองมาก
 AE373 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5301020649 - 5701021080 
 อาจารย์ธัญลักษณ์ คำพรหม, อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 BI114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
 จุลชีววิทยาและปรสิทวิทยา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5001280203 - 5901211344 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงค์
 ตอน:2  ห้อง : SL405   จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211368 
 อาจารย์ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์
 ตอน:3  ห้อง : SL308   จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5901210026 - 5901210620 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
  ห้อง : SL405   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901210668 - 5901211375 
 อาจารย์ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง
 ตอน:4  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5901280012 - 5901280661 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์, อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย
 ตอน:5  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5901280029 - 5901280630 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
 CA346 COMMUNICATORS’ PERSONALITY
 บุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5501120073 - 5701120714 
 อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง
 CT122 OLD TESTAMENT II
 พันธสัญญาเดิม 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG108  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5901090017 - 5901090253 
 อาจารย์ชัยพร ปัญญา, อาจารย์วิทยา พุทธรักษา
 CT232 CHURCH HISTORY I
 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5801090215 
 อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 CT356 CHURCH MANAGEMENT
 การบริหารคริสตจักร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
 FS336 FOOD PROCESSING II
 การแปรรูปอาหาร 2
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5601250091 - 5701250053 
 อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ
 HH324 INTERNATIONAL CUISINE
 การครัวนานาชาติ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5501020953 - 5901170498 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 IS221 USING APPLICATION SOFTWARE FOR BUSINESS
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5501181265 - 5801250039 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5601020250 - 5901180589 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 LA340 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE II
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5601130454 - 5701130997 
 อาจารย์ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
 ตอน:2  ห้อง : PV401  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5501130089 - 5701130843 
 อาจารย์กษมา เดชรักษา
 MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 57  รหัสประจำตัว : 5401290295 - 5901290042 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5501140224 - 5901190748 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5501190212 - 5901170580 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 PHA312 PHARMACEUTICAL BOTANY AND PHARMACOGNOSY II
 เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชเวท 2
3 (2-3-2)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5001280203 - 5201280111 
 อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์
 PHA321 PHARMACOLOGY I
 เภสัชวิทยา 1
3 (2-3-2)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5001280166 - 5001280166 
 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์
 PHC322 PHARMACOGNOSY II
 เภสัชเวท 2
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601280609 - 5701280371 
 อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
 PHH211 PHARMACOLOGY I
 เภสัชวิทยา 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5701280296 - 5801280425 
 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์, เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ อภิวัชระนันท์
 TC203 USAGE OF THAI FOR COMMUNICATION
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5701020410 - 5901120844 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 5901120837 
 อาจารย์จิราภรณ์ สุนทรธรรม
11:30 - 14:30AC221 INTERMEDIATE ACCOUNTING I
 การบัญชีขั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5501190694 - 5801190847 
 อาจารย์รักทัย ดำรงมณี
 AC222 INTERMEDIATE ACCOUNTING II
 การบัญชีขั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5801190038 - 5801190786 
 อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801190014 - 5801190793 
 อาจารย์พลับพลึง พวงธนะสาร
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5901190052 - 5901190670 
 อาจารย์พลับพลึง พวงธนะสาร
 AE224 INTRODUCTION TO LITERATURE II
 พื้นฐานวรรณคดี 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701020328 - 5801021042 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5701020342 - 5801021011 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 BA301 BUSINESS RESEARCH
 วิจัยธุรกิจ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5401170962 - 5401170962 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 CA435 ADVERTISING AND SOCIETY
 การโฆษณากับสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601120257 - 5701121001 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5501120844 - 5701120950 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม
 CS356 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5501240092 - 5801240054 
 อาจารย์ตะวัน ทองพุก
 EC451 ECONOMICS OF INTERNATIONAL INVESTMENT
  เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5601270181 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 FN378 FINANCIAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5401200089 - 5801200171 
 อาจารย์ดอกเตอร์วัลภา วงศ์จันทร์
 FN471 FEASIBILITY STUDIES OF PROJECT
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5401200089 - 5701200126 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 JC232 KANJI II
 อักษรคันจิ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5801040050 - 5801040210 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 LA222 SPECIFIC CONTRACTS II
 เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 53  รหัสประจำตัว : 5201130508 - 5801130577 
 อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี, อาจารย์อธิป จันทนโรจน์
 MG334 CROSS-CULTURE MANAGEMENT
 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501181005 - 5701181081 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 MG341 COMMUNITY ENTERPRISE MANAGEMENT
 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5501180404 - 5701180978 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง
 MK311 MARKETING RESEARCH
 การวิจัยการตลาด
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 5901150353 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 MUB100 INTRODUCTION TO MUSIC
 พื้นฐานการดนตรี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5501150216 - 5801180756 
 อาจารย์หัทยา เฮ็ฟเนอร์
 PS233 PSYCHOLOGY OF SELF DEVELOPMENT
 จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5401110135 - 5901110197 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 SAN213 DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD
 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5701100099 - 5901100082 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
 SE212 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5501260090 - 5901260076 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
 TC222 THAI MASTERPIECES
 วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5801010015 - 5901010152 
 อาจารย์สุภา พูนผล
15:00 - 18:00AE116 CONVERSATION II
 การสนทนา 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501171037 - 5901020533 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5301020649 - 5701170733 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5501170757 - 5701170870 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701170771 - 5901020489 
 อาจารย์แคทเธอรีน่า อเล็กซีว่า
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601020946 - 5901020816 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5601040135 - 5901020786 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5501150629 - 5901170481 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์, อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5501180602 - 5901180770 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์, อาจารย์วิริยา แซ่หลี
 CA323 CORPORATE IMAGE
 ภาพลักษณ์องค์กร
3 (3-0-6)
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5701121117 
 อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ
 HH232 TOURIST BEHAVIOR AND SERVICE PSYCHOLOGY
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5701170443 - 5901170597 
 อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคำหน้อย
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601021028 - 5901170757 
 อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคำหน้อย
 HM490 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5601140019 - 5701140101 
 อาจารย์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
 LA476 PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5301130379 - 5301130379 
 อาจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 LA478 PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5501130775 - 5601130966 
 อาจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 ตอน:2  ห้อง : PV303  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5501130089 - 5601130942 
 อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
 MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901270044 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5901270112 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 58  รหัสประจำตัว : 5601150070 - 5901180800 
 อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี, อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5401171457 - 5801270259 
 อาจารย์ดอกเตอร์ศรีสุดา แซ่ลี้
 ตอน:5  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 59  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 5901190731 
 อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา, อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 57  รหัสประจำตัว : 5501140224 - 5901180633 
 อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 วันที่  9 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00BI102 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801110234 - 5901110241 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์
 BI116 MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
 BI211 HUMAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5901210057 - 5901211344 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ, อาจารย์พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์
 ตอน:2  ห้อง : SL405   จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211368 
 อาจารย์สุภาภรณ์ จองคำอาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
 ตอน:3  ห้อง : SL308   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5101280777 - 5901210668 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
  ห้อง : SL405   จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5901210705 - 5901211375 
 อาจารย์สุภาภรณ์ จองคำอาง
 CA203 COMPUTER USE FOR COMMUNICATION
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5301120547 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 CA271 DIGITAL MEDIA FOR CREATING IN COMMUNICATION
 สื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์งานทางนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601120547 - 5901120837 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5801120301 - 5901120820 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 CA321 WRITING FOR PUBLIC RELATIONS
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5501120073 - 5701121056 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 CT124 NEW TESTAMENT II
 พันธสัญญาใหม่ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901090017 - 5901090253 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 CT252 CHRISTIAN EDUCATION II
 คริสเตียนศึกษา 2
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090246 
 อาจารย์ดอกเตอร์ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
 CT322 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS
 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG108  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์, อาจารย์วิทยา พุทธรักษา
 LA152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW
 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 54  รหัสประจำตัว : 5601130195 - 5901130713 
 อาจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 PHB105 PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยา
6 (4-4-10)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 5801280074 - 5901280661 
 อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์อุดม บุณยทรรพ, ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร ญาณสาร
 PHH428 CLINICAL TOXICOLOGY AND DRUG ABUSE
 พิษวิทยาและการใช้ยาในทางที่ผิด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV305  จำนวน : 52  รหัสประจำตัว : 5301280104 - 5601280661 
 อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์, อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์
 PHM312 PUBLIC HEALTH PHARMACY
 เภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5601280098 - 5900040082 
 อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย
 SE313 SOFTWARE ARCHITECTURE
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5501260236 - 5801260045 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง, อาจารย์ปภังกร แหลมนาค
 ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5201240412 - 5901240092 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5401170962 - 5801190823 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ตอน:3  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5401180374 - 5801190847 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
11:30 - 14:30AC457 PROFIT PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนกำไรและการควบคุม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601190076 - 5801190434 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส, อาจารย์ดอกเตอร์จุรี วิชิตธนบดี
 AE372 BUSINESS ENGLISH II
 อังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601021028 - 5801020748 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 CA334 ART AND ADVERTISING DESIGN
 ศิลปะและการออกแบบโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5501121391 - 5801120486 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5501120844 - 5701121032 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 CS392 RESEARCH METHODOLOGY IN COMPUTER SCIENCE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5501240092 - 5801240016 
 อาจารย์ดอกเตอร์พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
 EC282 BUSINESS FINANCE FOR ECONOMISTS
 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601270075 - 5901270112 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 HH312 HOUSEKEEPING OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานส่วนแม่บ้าน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 5901170269 
 อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์
 IS121 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5901290042 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
 LA382 ENGLISH FOR LAWYERS I
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5601130126 - 5701130850 
 อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์, อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 PS365 COGNITIVE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการรู้คิด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5401110135 - 5701110197 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 SAN442 COMMUNITY, CULTURE AND SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT
 ชุมชน วัฒนธรรม และการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601100198 - 5701100099 
 อาจารย์ชวาล มาลีหอม
 SE101 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601260106 - 5901260106 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 SE348 LAWS AND ETHICS FOR SOFTWARE ENGINEERS
 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701260045 - 5901260076 
 อาจารย์พนมธรรม อมรเลิศวิทย์
 TC201 SPEAKING
 การพูด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5901010022 - 5901010145 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
15:00 - 18:00AC462 TAX PROBLEMS
 ปัญหาภาษีอากร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5601190076 - 5801190434 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส, อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
 AE115 CONVERSATION I
 การสนทนา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5401150810 - 5901020946 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 AE328 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE II
 สังเขปประวัติวรรณคดีอเมริกัน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5201020946 - 5701020878 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 CA462 ADVANCED RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5401120363 - 5701120868 
 อาจารย์กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์, อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 EC102 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5301170856 - 5901270136 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 EC200 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5201121186 - 5801260106 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5501171075 - 5901170498 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5501150681 - 5901180770 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 LA355 LAW OF CONSUMER PROTECTION
 กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5601130058 - 5701130997 
 อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์, อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 วันที่  11 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00AC413 FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS
 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5401190540 - 5701190472 
 อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์, อาจารย์ฉันทกร สระทองมาก
 CA204 NEWS REPORTING AND WRITING
 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5301121858 - 5901120837 
 อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ
 CH121 ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5901210057 - 5901211344 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด, อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
 ตอน:2  ห้อง : SL405   จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5501210897 - 5901211368 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง
 ตอน:3  ห้อง : SL308   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901210026 - 5901210668 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
  ห้อง : SL405   จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5901210705 - 5901211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
 CT254 LITURGY AND WORSHIP
 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090246 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์, อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 FS354 FOOD QUALITY CONTROL AND ASSURANCE
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5601250091 - 5701250053 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์, อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ
 PS252 CHILD PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5501110425 - 5901110241 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 SAN432 GLOBALIZATION, TRANSNATIONALISM AND LOCALIZATION
 โลกาภิวัตน์ ลักษณะข้ามชาติ และท้องถิ่นนิยม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601100198 - 5701100099 
 อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
11:30 - 14:30AC223 ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP AND COMPANY LIMITED
 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5501190694 - 5901190663 
 อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5801190014 - 5901190571 
 อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์
 AC335 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDITING
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601190076 - 5801190427 
 อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
 CA313 FEATURE WRITING
 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5801120851 
 อาจารย์กีรติ ไพบูลย์
 EC353 INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5701270105 
 อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
 FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601021028 - 5901020885 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601020366 - 5901020953 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 FL256 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5601020946 - 5901010091 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 FL355 KOREAN CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5501020823 - 5601020274 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 FN272 ASSETS MANAGEMENT
 การจัดการสินทรัพย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5401200041 - 5801200188 
 อาจารย์ดอกเตอร์รักษ์ พรหมปาลิต
 FN489 EQUITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์ตราสารทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5501200454 - 5801200171 
 อาจารย์ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 IS314 INFORMATION SYSTEMS SECURITY
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5301290295 - 5701290103 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 JC282 INTRODUCTION TO JAPANESE LITERATURE
 วรรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5801040036 - 5901040159 
 อาจารย์มิโฮโกะ ศรีพุทธพร
 MK329 SALES MANAGEMENT AND SALESMANNSHIP
 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701150049 - 5901150353 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
 PS356 FAMILY PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาครอบครัว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5501110487 - 5801110234 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 SAN112 FOUNDATIONS OF ANTHROPOLOGY
 ความรู้พื้นฐานทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5801110074 - 5901100112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ
15:00 - 18:00CA312 JOURNALISTIC WRITING
 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401120332 - 5701120998 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 EC362 REGIONAL AND URBAN ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601270020 - 5601270259 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 PS281 STATISTICS FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCH
 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5501110425 - 5801110265 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 วันที่  13 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00LA344 LAW OF EVIDENCE
 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5701130997 
 อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์
 ตอน:2  ห้อง : PV303  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5301130379 - 5701130843 
 อาจารย์ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
 PH115 PHYSICS
 ฟิสิกส์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์
11:30 - 14:30CS201 DATA STRUCTURES
 โครงสร้างข้อมูล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901240092 
 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
 LA252 CONSTITUTIONAL LAW
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 5201130508 - 5801130577 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 MK434 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5401150933 - 5801150674 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี
15:00 - 18:00EC207 MACROECONOMIC THEORY II
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5501270372 - 5901270112 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 5901290042 
 อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์
 LA473 LAW OF INTERTRADE
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV303  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601130157 - 5601130652 
 อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล
 วันที่  15 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00LA312 LAW OF SUCCESSION
 กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5501130126 - 5701130997 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5301130447 - 5701130843 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เขตไท ลังการ์พินธุ์
11:30 - 14:30CA307 MASS MEDIA IN SOUTHEAST ASIA
 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์
3 (3-0-6)
 ตอน:2  ห้อง : PT205  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5501120318 - 5701120677 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
 EC374 ENERGY ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601270020 - 5701270136 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 LA422 JURISTIC ACT AND CONT.DRAFTING
 การร่างนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601130058 - 5601130713 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 SAN231 BASIC CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES
 แนวคิดพื้นฐานทางวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5801100044 - 5901100082 
 อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
 วันที่  16 พฤษภาคม 2560
08:00 - 11:00LA483 ADVOCACY AND MOOT COURT
 วิชาว่าความและศาลจำลอง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601130034 - 5601130898 
 อาจารย์อธิป จันทนโรจน์, อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา