เมนูหลัก

ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
ข้อมูลการสอบ   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3  วันที่สอบ
เวลารหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 09:00CN114 FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING II
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PTLabCN  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 6001050028 - 6001050134 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม, อาจารย์ไป๋ เฟิน
08:00 - 10:00AC324 COST ACCOUNTING II
 การบัญชีต้นทุน 2
3 (2-2-5)
 ตอน:2  ห้อง : CH215   จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601190083 - 5901190748 
 อาจารย์สุนิศา แซ่แต้, รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
 AE212 WRITING II
 การเขียน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701020588 - 6001020830 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 6001020441 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501020830 - 6001020663 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5501171143 - 6001180145 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701170528 - 6001180541 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
 CT342 CHRISTIAN THEOLOGY II
 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5701090086 - 5901090246 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สาธนัญ บุณยเกียรติ
 FS336 FOOD PROCESSING II
 การแปรรูปอาหาร 2
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์
 GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 6001020083 - 6001020922 
 อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 6001010336 
 อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 GE130 ENGLISH FOR DAILY LIFE
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
0 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 6001120011 - 6001190434 
 อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 GE135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 6001210033 - 6001211344 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์, อาจารย์ณยฎา สรวิสูตร
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 6001210071 - 6001211375 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001211351 
 อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา
 ตอน:4  ห้อง : SL405   จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001210040 - 6001211368 
 อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001170092 - 6001190397 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 6001150322 - 6001200447 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:7  ห้อง : MG109  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001090192 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 ตอน:8  ห้อง : PT201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 6001240023 - 6001270129 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:9  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 6001130010 - 6001180824 
 อาจารย์ดอกเตอร์อลาวี เซเบอ
 ตอน:11  ห้อง : PT201  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 6001060010 - 6001060188 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 HH132 INTRODUCTION TO HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601190762 - 5801020762 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 HH322 FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND MANAGEMENT
 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5701170443 - 5901170597 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 MG315 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS DECISION MAKING
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5601180046 - 5901180589 
 รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร
 ตอน:2  ห้อง : PV407  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5301180244 - 5901180701 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 MG422 PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 5801180916 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง
 ตอน:2  ห้อง : PV405  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 5801180886 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
08:00 - 11:00PHC212 PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE II
 เภสัชกรรมควบคุมและประกันคุณภาพ 2
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 5901280661 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ, อาจารย์อัศวิน ดาดูเคล
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5801280128 - 5901280654 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์, อาจารย์กัณฐภรณ์ เขียวฟู
 PHM312 PUBLIC HEALTH PHARMACY
 เภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5801280029 - 6000280044 
 อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์
 PHM518 DRUG STORE MANAGEMENT
 การจัดการร้านยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5501280180 - 5601280661 
 เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย, เภสัชกรหญิงปาริฉัตร สุรีฉัตรไชยยันต์, เภสัชกรหญิงปนัดดา เดชวงศ์ญา
10:30 - 12:30AC221 INTERMEDIATE ACCOUNTING I
 การบัญชีขั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601190762 - 5901190731 
 อาจารย์รักทัย ดำรงมณี
 AC222 INTERMEDIATE ACCOUNTING II
 การบัญชีขั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5901190045 - 5901190649 
 อาจารย์พลับพลึง พวงธนะสาร
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601190571 - 5901190717 
 อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5401170993 - 6001180145 
 อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5501150681 - 5901180725 
 อาจารย์ดอกเตอร์จุรี วิชิตธนบดี
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5501180312 - 6001170122 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 ตอน:4  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601140040 - 5901180770 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 AC323 COST ACCOUNTING
 การบัญชีต้นทุน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5801190069 - 6001190182 
 อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 AC351 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING
 การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601190083 - 5901190748 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิริยา จงรักษ์สัตย์
 CA221 PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5901120813 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก, อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5301121858 - 5901120844 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 CA345 COMMUNICATION FOR BUSINESS
 การสื่อสารเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 5901120790 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5901120493 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 CN423 ADVANCED BUSINESS CHINESE I
 ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5801050110 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน
 CS202 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 6001240016 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 CS306 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5801240016 - 5801240023 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 CT352 PASTORAL CARE AND COUNSELING II
 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 2
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090246 
 อาจารย์ดอกเตอร์เอสเตอร์ เวคแมน, อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 EC332 PUBLIC ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5501270266 - 5801270259 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 EC436 ECONOMICS OF INVESTMENT
 เศรษฐศาสตร์การลงทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5601270204 - 5901270112 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 FL256 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5701010046 - 6001010312 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 IS419 DATA WAREHOUSE AND DATA MINING
 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5601290189 - 5701290103 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 JC212 JAPANESE READING II
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701040166 - 5901040210 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 JC361 JAPANESE FOR HOSPITALITY INDUSTRY I
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601040142 - 5801040197 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 KR110 KOREAN CONVERSATION FOR BEGINNERS
 การสนทนาภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มเรียน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5701020595 - 5901020793 
 อาจารย์วัง ชอล มูน
 PS272 PSYCHOLOGY OF PERSONALITY
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5401110135 - 5901110241 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 PS362 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5801110029 - 5801110173 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 SAN334 SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
 สังคมวิทยาการติดต่อสื่อสาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5701100099 - 5901100082 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ
 SE260 DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS FOR SOFTWARE ENGINEERING
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601260144 - 6001260113 
 อาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
 SE361 ADVANCED DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801260076 - 5801260076 
 อาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
 TC203 USAGE OF THAI FOR COMMUNICATION
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 5901120615 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
13:00 - 15:00AC109 ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001190434 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 AE281 MYTHOLOGY AND BIBLICAL BACKGROUND TO ENGLISH LITERATURE
 เทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิลในวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5701020816 - 6001020830 
 อาจารย์ชลลัดดา สุดเจริญ
 BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5901170016 - 5901170757 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 5901170368 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5401150810 - 5901170702 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย, อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
 BI211 HUMAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001211351 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ, อาจารย์ขนิษฐา จันทร์เทศ
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 6001210101 - 6001210866 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
  ห้อง : SL405   จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 6001210965 - 6001211344 
 อาจารย์ณยฎา สรวิสูตร
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001210040 - 6001211375 
 อาจารย์ณยฎา สรวิสูตร, อาจารย์ภทพร บวรทิพย์
 EC204 MICROECONOMIC THEORY I
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5501270266 - 5901270129 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 EC206 MICROECONOMIC THEORY II
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901270013 - 5901270105 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 FN271 FINANCIAL INSTITUTIONS
 สถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5701190014 - 5901200065 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 FN376 RISK MANAGEMENT
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5801200034 - 5801200133 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 FN481 INSURANCE PLANNING
 การวางแผนประกันภัย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601200171 - 5801200140 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5801290066 - 6001280616 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช, อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501110487 - 6001280685 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช, อาจารย์ปิ่นอนงค์ อำปะละ
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 6001010305 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 GE136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING
 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 6001150018 - 6001150520 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:3  ห้อง : PT301  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 6001170030 - 6001260052 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพิร์ล วัฒนากูล
 ตอน:4  ห้อง : PT301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 6001110012 - 6001110234 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 6001040012 - 6001120509 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 6001120028 - 6001120608 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:7  ห้อง : PT201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 6001180015 - 6001180725 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ, อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 HH321 KITCHEN MANAGEMENT AND FOOD PRODUCTION
 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5701170443 - 5901170597 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 HM413 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601140040 - 5801140125 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 IS221 USING APPLICATION SOFTWARE FOR BUSINESS
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701140057 - 5901250077 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601250091 - 5901180763 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
 MK329 SALES MANAGEMENT AND SALESMANNSHIP
 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5601150193 - 5901150285 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
 PS323 SOCIAL MOTIVATION
 การจูงใจทางสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801110050 - 5801110272 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต, อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์
 TC400 FOUNDATION THAI IV
 พื้นฐานภาษาไทย 4
0 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB303  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5901010053 - 6001010336 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม
15:00 - 18:00PHB308 BIOSTATISTICS
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5801280029 - 5801280425 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร วิระสันติ, เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์, เภสัชกรหญิงปาริฉัตร สุรีฉัตรไชยยันต์
 PHH525 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS V
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 5
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 6000280044 
 เภสัชกรหญิงภัณฑิรา ปริญญารักษ์, อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ, อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์
15:30 - 17:30AC283 CORPORATE GOVERNANCE AND PROFESSIONAL ETHICS
 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5701190038 - 5801190816 
 รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5601190304 - 6001190182 
 อาจารย์สุดปราณี มณีศรี
 AE115 CONVERSATION I
 การสนทนา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5701010022 - 6001020922 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช, อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 CA241 SPEECH COMMUNICATION
 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601120332 - 5901120844 
 อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง
 CN116 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING II
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 6001050028 - 6001050127 
 อาจารย์ดอกเตอร์พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์
 CN427 INTRODUCTION TO CHINESE LITERATURE
 วรรณคดีจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5801050110 
 อาจารย์ดอกเตอร์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 CS360 ADVANCED DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801240023 - 5801240023 
 อาจารย์ตะวัน ทองพุก
 CS374 THREE DIMENSIONAL MODELING
 การสร้างแบบจำลองรูปทรง 3 มิติ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801240047 - 5801240047 
 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
 CT322 SELECTED OLD TESTAMENT BOOKS
 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5801090215 
 อาจารย์ชัยพร ปัญญา, อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
 EC352  INTERNATIONAL TRADE THEORY
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901270112 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 PS332 TECHNIQUES AND PRACTICE FOR COUNSELING
 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้การปรึกษา
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5501110111 - 5801110227 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601190267 - 5901190731 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์, อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5601190571 - 6001270129 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 ST203 STATISTICS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 6001260106 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 10:00AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 54  รหัสประจำตัว : 5901170283 - 6001180848 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5601290219 - 6001250046 
 อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601250091 - 6001150544 
 อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร
 ตอน:4  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 6001150018 - 6001150421 
 อาจารย์ดอกเตอร์จุรี วิชิตธนบดี
 AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5701020052 - 5901020946 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 BI116 MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5501250015 - 5501250015 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์, อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601120257 - 5901170290 
 อาจารย์ดอกเตอร์อลาวี เซเบอ
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5701150254 - 5901260144 
 อาจารย์ดอกเตอร์สรรพร ศิริขันธ์
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5901280029 - 5901280654 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5901280043 - 5901280661 
 อาจารย์ดอกเตอร์สรรพร ศิริขันธ์
 ตอน:8  ห้อง : BB201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701060140 - 5901200065 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม
 ตอน:9  ห้อง : BB201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5601190762 - 5901190717 
 อาจารย์ดอกเตอร์อลาวี เซเบอ
 ตอน:10  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5401121384 - 6001010312 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์, อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:11  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701120264 - 5901180626 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:12  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601180800 - 5901180671 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:13  ห้อง : MG109  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090253 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 ตอน:14  ห้อง : PT201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5601130560 - 5901260076 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์, อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 ตอน:16  ห้อง : PT201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601060294 - 5901110234 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:17  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5501171143 - 5901190052 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:19  ห้อง : BB201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601121148 - 5901150681 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม
 KR112 BASIC KOREAN READING WRITING
 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5701020595 - 5901020793 
 อาจารย์วัง ชอล มูน, อาจารย์ยอน จิน คิม
 SAN442 COMMUNITY, CULTURE AND SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT
 ชุมชน วัฒนธรรม และการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5701120127 - 5901100068 
 อาจารย์ชวาล มาลีหอม
08:00 - 11:00PHB103 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY FOR PHARMACY STUDENT
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 67  รหัสประจำตัว : 5901280234 - 6001280685 
 อาจารย์กนิษฐา ประกิจ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พักตร์พริ้ง แสงดี, อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย
 PHC322 PHARMACOGNOSY II
 เภสัชเวท 2
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5501280555 - 5901280654 
 อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์, อาจารย์กัณฐภรณ์ เขียวฟู
 PHH427 NUTRITION THERAPY
 โภชนบำบัด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5401280685 - 6000280044 
 อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ, อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์, เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ แพทยานนท์
10:30 - 12:30CA113 ART APPRECIATION AND CREATIVITY
 สุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001120011 - 6001120608 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 CN112 FUNDAMENTAL CHINESE II
 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
5 (5-0-10)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 6001050028 - 6001050127 
 อาจารย์ดอกเตอร์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 GE127 THAI LEARNING
 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5501060447 - 6001270068 
 อาจารย์สุภา พูนผล, อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5601270150 - 6001270112 
 อาจารย์ปิ่นอนงค์ อำปะละ, อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5901130010 - 6001130591 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 6001020724 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5801200171 - 6001200447 
 อาจารย์สุภา พูนผล
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5901020205 - 6001180251 
 อาจารย์ปิ่นอนงค์ อำปะละ
 ตอน:7  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5801140088 - 6001190434 
 อาจารย์ปิ่นอนงค์ อำปะละ, อาจารย์วิริยา แซ่หลี
 ตอน:8  ห้อง : SL308   จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 6001090031 - 6001211351 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 ตอน:9  ห้อง : SL308   จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001211368 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง, รองศาสตราจารย์เยาวเรศ สมทรัพย์
 ตอน:10  ห้อง : SL405   จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001211337 
 อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์, อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม
 ตอน:11  ห้อง : SL405   จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5901130027 - 6001211375 
 อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์
 HH342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS II
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 5901170757 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5801170023 - 5901170733 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 JC183 JAPANESE STUDIES
 ญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 6001040012 - 6001040180 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 MG322 EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT
 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5701180947 - 5901180701 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601180046 - 5801180930 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5401170993 - 5901190663 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง, อาจารย์สุปรียา มณีใส
 PS224 PSYCHOLOGY OF AGGRESSION AND VIOLENCE
 จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5401110135 - 5901110241 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 PS233 PSYCHOLOGY OF SELF DEVELOPMENT
 จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5701150544 - 6001110258 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 PS334  EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE
 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5801110029 - 5801110234 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 PS341 CONSUMER PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาผู้บริโภค
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801110050 - 5801110272 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นงนภัส พันธ์พลกฤต
 SAN246 THAI STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5801100037 - 5801100051 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
 SE317 WEB-BASED APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5801260014 - 5801260120 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
13:00 - 15:00AC223 ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP AND COMPANY LIMITED
 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5601190571 - 5901190717 
 อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 5901190731 
 อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์
 AC281 ENGLISH FOR ACCOUNTANTS
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5601190342 - 6001190182 
 อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 AE204 READING II
 การอ่าน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5601020274 - 6001020830 
 อาจารย์พัชร บุญธีรารักษ์
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 6001020649 
 อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5801020335 - 6001020816 
 อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 AE411 PRINCIPLES OF TRANSLATION
 หลักการแปล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5701020120 - 5801021035 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5701020342 - 5901020700 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์, อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:3  ห้อง : BB301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501020830 - 5801021042 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 CA312 JOURNALISTIC WRITING
 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801120684 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 CS380 ETHICS FOR COMPUTER SCIENTISTS
 จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5801240016 - 6001240016 
 อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 CT254 LITURGY AND WORSHIP
 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5801090130 - 5901090253 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์, อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 FL254 JAPANESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5701010053 - 5901010138 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 FN377 CREDIT MANAGEMENT
 การจัดการสินเชื่อ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601200171 - 5801200133 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 FN471 FEASIBILITY STUDIES OF PROJECT
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5601200232 - 5801200171 
 อาจารย์วรุตม์ เกาศล
 GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 6001020014 - 6001020885 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5901020434 - 6001020922 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5401121384 - 5901150537 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 5901170702 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 JC232 KANJI II
 อักษรคันจิ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5701040166 - 5901040210 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์, อาจารย์มาริ แก้วแดง
 MG202 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5601180152 - 6001180541 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 6001180145 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ, อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 MK434 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5401150810 - 5801150780 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
 SAN214 SOCIAL WORK
 การสังคมสงเคราะห์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5901100013 - 5901100112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร วิมุกตานนท์
 SE231 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5801260038 - 5901260144 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
15:00 - 18:00PHH526 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS VI
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชบำบัด 6
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 52  รหัสประจำตัว : 5301280104 - 6000280037 
 เภสัชกรนพดล นันต๊ะมูล, อาจารย์พรภัทร วันไชยธนวงศ์, เภสัชกรหญิงปรีชญา ตาใจ
 PHT213 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5801280074 - 5901280623 
 เภสัชกรหญิงปนัดดา เดชวงศ์ญา, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงญานี พงษ์ไพบูลย์, นางสาวพัชราภรณ์ พัฒนจักร
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5801280104 - 5901280661 
 เภสัชกรหญิงปนัดดา เดชวงศ์ญา, อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย, เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์
15:30 - 17:30AE224 INTRODUCTION TO LITERATURE II
 พื้นฐานวรรณคดี 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5701020342 - 6001020816 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5701020694 - 5901020816 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5801020021 - 6001020472 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช, อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 CA204 NEWS REPORTING AND WRITING
 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701120295 - 5901120806 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5701120523 - 5901120844 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 CA303 COMMUNICATION RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 58  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 5901120837 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
 CN124 FUNDAMENTAL CHINESE TRANSLATION
 การแปลภาษาจีนระดับพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 6001050028 - 6001050134 
 อาจารย์ดอกเตอร์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 CN431 APPRECIATION IN CHINESE MOVIES AND TV PROGRAMS
 สุนทรีนในการชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5801050110 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน
 CT356 CHURCH MANAGEMENT
 การบริหารคริสตจักร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090246 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์, อาจารย์ดอกเตอร์ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
 EC321  INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS
 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601270013 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 IS326 VISUAL PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5301290295 - 5801290059 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 69  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 6001200447 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 PS253 ADOLESCENT PSYCHOLOGY
  จิตวิทยาวัยรุ่น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5501110425 - 6001110258 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561
08:00 - 10:00AC309 TAXATION II
 การภาษีอากร 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601190083 - 5901190748 
 อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว, อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 CA211 INTRODUCTION TO JOURNALISM
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5901120837 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 CH217 ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
 CT494 CHURCH AND COMMUNITY
 คริสตจักรและชุมชน
3 (0-9-5)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
 FS354 FOOD QUALITY CONTROL AND ASSURANCE
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์
 FS415 FATS AND OILS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5501250015 - 5601250091 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
 GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5801180534 - 5901280661 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5901240092 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
 GE143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001270068 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5601270150 - 6001270112 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์, อาจารย์ปิ่นอนงค์ อำปะละ
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 6001130010 - 6001250046 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 ตอน:4  ห้อง : SL308   จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 6001210033 - 6001211368 
 อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์, อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี
 ตอน:5  ห้อง : SL308   จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 6001210064 - 6001211320 
 อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
 ตอน:6  ห้อง : SL405   จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 6001210071 - 6001211375 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 ตอน:7  ห้อง : SL405   จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001211344 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา, อาจารย์รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์
 ตอน:8  ห้อง : BB303  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 6001200553 - 6001200744 
 อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 HH323 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5501171143 - 5901170597 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 HH332 PRINCIPLES OF TOUR GUIDING
 หลักการและการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401170993 - 5901170757 
 อาจารย์คมกฤต วงค์นาง
 HM314 CURRENT ISSUES IN BUSINESS
 ประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5801140026 - 5901140088 
 อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
 IS315 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS
 ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5401290295 - 5701290103 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 JC104 JAPANESE FOR BEGINNERS II
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มเรียน 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5801010022 - 6001040180 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล, อาจารย์ดอกเตอร์เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ
 MG229 TAXATION FOR SMALL BUSINESS
 การภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5401170993 - 5901180763 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี
 MG311 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601180220 - 5901180725 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 PS365 COGNITIVE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการรู้คิด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5801110029 - 5801110272 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 SAN243 ETHNICITY, ECONOMY AND POLITICS OF THE GREATER MEKONG SUB-REGION
 ชาติพันธุ์ เศรษฐกิจและการเมืองของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5701100051 - 5901100068 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ
08:00 - 11:00PHB104 BIOCHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENT
 ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5901280524 - 6001280685 
 อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา, อาจารย์กนิษฐา ประกิจ, อาจารย์อัศวิน ดาดูเคล
 ตอน:2  ห้อง : PV407  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 6001280036 - 6001280616 
 อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา, ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, เภสัชกรหญิงปรีชญา ตาใจ
 PHH315 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS II
 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 5801280425 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร วิระสันติ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พักตร์พริ้ง แสงดี, อาจารย์ธนกิจ รักษากิจ
 PHH594 ADVANCED PHARMACOTHERAPEUTICS I
 เภสัชกรรมบำบัดขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 5501280265 - 6000280044 
 อาจารย์พรภัทร วันไชยธนวงศ์, เภสัชกรนพดล นันต๊ะมูล, อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ
10:30 - 12:30AC104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING II
 หลักการบัญชี 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 6001200010 - 6001200447 
 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
 AC312 ADVANCED ACCOUNTING II
 การบัญชีขั้นสูง 2
3 (2-2-5)
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5601190083 - 5901190748 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิริยา จงรักษ์สัตย์
 AE303 CRITICAL READING
 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5701020151 - 5901020847 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย, อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601021028 - 5901020946 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย
 CA332 THEORIES FOR ADVERTISING
 ทฤษฎีเพื่อการโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5601121285 - 5901120523 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801120844 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 CS200 BASIC BUSINESS FOR COMPUTER SCIENCE
 หลักธุรกิจสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 6001240016 - 6001240016 
 อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
 CS392 RESEARCH METHODOLOGY IN COMPUTER SCIENCE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5801240023 - 5801240047 
 อาจารย์ดอกเตอร์พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
 CS460 COMPUTER AND NETWORKS SECURITY SYSTEMS
 ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801240016 - 5801240016 
 อาจารย์ตะวัน ทองพุก
 CT124 NEW TESTAMENT II
 พันธสัญญาใหม่ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001090192 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย, อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 GE141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 51  รหัสประจำตัว : 5900040020 - 6001180848 
 อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์, อาจารย์ภควัต ไศละสูต
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5901010015 - 6001250046 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 6001150490 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5601170764 - 6001170597 
 อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 6001110012 - 6001170573 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 6001020014 - 6001020755 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 ตอน:7  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701020052 - 6001180138 
 อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร
 ตอน:8  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 6001020663 - 6001150544 
 อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 ตอน:9  ห้อง : BB304  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 6001200171 - 6001200850 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 HM424 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5801140149 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
 IS314 INFORMATION SYSTEMS SECURITY
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5801290011 - 5801290066 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 JC202 JAPANESE IV
 ภาษาญี่ปุ่น 4
4 (3-2-7)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701040166 - 5901040210 
 อาจารย์มาริ แก้วแดง
 JC352 JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION II
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701040012 - 5801040166 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 MG431 CHANGE MANAGEMENT AND INNOVATION
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5501180312 - 5801180886 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี
 PS234 TECHNIQUES AND TOOLS IN GUIDANCE
 เทคนิคและเครื่องมือในการแนะแนว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5901110029 - 5901110241 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 PS252 CHILD PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5801110098 - 5901110197 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 SE222 DATABASE SYSTEMS AND DATABASE DESIGN
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5901260014 - 6001260052 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 SE345 SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION
 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601260144 - 5901260076 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
13:00 - 15:00AC414 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601190304 - 5901190670 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701190113 - 5901190175 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 CN126 INTRODUCTION TO CHINESE CULTURE
 วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701050073 - 6001050134 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม, อาจารย์ไป๋ เฟิน
 CS204 THEORY OF COMPUTATION
 ทฤษฎีการคำนวณ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901240092 
 อาจารย์กชกร พระพรตระการ
 CT221 BIBLICAL HERMENEUTICS
 หลักการตีความพระคัมภีร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5801090130 - 5901090253 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย, อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 EC102 PRINCIPLES OF MACROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 6001270129 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 FN378 FINANCIAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601200287 - 5801200188 
 อาจารย์ดอกเตอร์วัลภา วงศ์จันทร์
 FN492 SEMINAR IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5601200232 - 5801200171 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 HM326 COMPENSATION MANAGEMENT
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601140040 - 5801140149 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ เกษม
 IS324 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5801290059 - 5801290066 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
 MG324 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5601180565 - 5901180770 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5701180992 - 6001180541 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 MK327 SMALL ENTERPRISE MARKETING
 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5501150681 - 5901150582 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
 PS111 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5401171457 - 6001260052 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 6001240016 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 SAN312 HISTORY OF THOUGHTS AND THEORIES IN ANTHROPOLOGY
 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5801100037 - 5901100082 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร วิมุกตานนท์
 SE120 ABSTRACT DATA TYPES AND PROBLEM SOLVING
 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5601260144 - 6001260120 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
15:00 - 18:00PHM592 DRUG INFORMATION SERVICE
 การบริการเภสัชสนเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5501280265 - 6000280037 
 อาจารย์ธนกิจ รักษากิจ, เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ แพทยานนท์, อาจารย์พรภัทร วันไชยธนวงศ์
 PHT492 PHARMACEUTICAL NANOTECHNOLOGY
 นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5301280104 - 5701280296 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร วิระสันติ, อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ
15:30 - 17:30AE235 INTRODUCTION TO MORPHOLOGY AND SYNTAX
 วจีวิพากษ์ และวากยสัมพันธ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5701020588 - 5901020878 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5901020014 - 6001020472 
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801020335 - 5901020816 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 AE373 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5501020953 - 5901020847 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 BA102 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5801120127 - 5901120813 
 อาจารย์ภควัต ไศละสูต
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5601190328 - 5901270129 
 อาจารย์ภควัต ไศละสูต
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 66  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 6001180848 
 อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา, อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5501150681 - 6001270068 
 อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 53  รหัสประจำตัว : 5601170764 - 6001180824 
 อาจารย์กฤษฎา กาญจนจันทร, อาจารย์ดอกเตอร์สมพิศ ทองปาน
 BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5601200287 - 5901200065 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง, อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5501181005 - 5901180633 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 CA321 WRITING FOR PUBLIC RELATIONS
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5601120332 - 5901120615 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 CT354 HOMILETICS II
 การเทศนา 2
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5801090215 
 อาจารย์ชัยพร ปัญญา, อาจารย์วิทยา พุทธรักษา
 EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 6001200447 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 53  รหัสประจำตัว : 5501180565 - 6001180541 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว, อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 EC451 ECONOMICS OF INTERNATIONAL INVESTMENT
  เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601270204 - 5901270112 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 52  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 6001150193 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ, อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5601180046 - 5901190656 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 SE313 SOFTWARE ARCHITECTURE
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5901260076 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
 วันที่  2 มีนาคม 2561
08:00 - 10:00AC105 FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING PRINCIPLES
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001190434 
 อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 AC335 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDITING
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601190304 - 5901190571 
 อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
 BA101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5501110487 - 6001180848 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 BI102 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001110012 - 6001110258 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์
 BI114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
 จุลชีววิทยาและปรสิทวิทยา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 6001210064 - 6001211368 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001210620 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
  ห้อง : SL405   จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 6001210644 - 6001211375 
 อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 6001210033 - 6001211351 
 อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล, อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์
 ตอน:4  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 6001280036 - 6001280685 
 อาจารย์ดอกเตอร์พิศมัย กิจเกื้อกูล
 ตอน:5  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280678 
 อาจารย์ดอกเตอร์พิศมัย กิจเกื้อกูล
 CA218 VISUAL CREATION FOR COMMUNICATION ARTS
 การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5601121131 - 6001120554 
 อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5601120257 - 5901120813 
 อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ
 CT252 CHRISTIAN EDUCATION II
 คริสเตียนศึกษา 2
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5801090130 - 5901090253 
 อาจารย์ดอกเตอร์ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี, อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5501171037 - 6001190120 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701190281 - 6001010299 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701120035 - 5901270105 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 FN275 MATHEMATICS OF FINANCE
 คณิตศาสตร์การเงิน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701200010 - 6001200447 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 FS212 FOOD CHEMISTRY
 เคมีอาหาร
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5601250091 - 5901250077 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
 FS361 FOOD PRODUCTS DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
 HH327 BEVERAGE MANAGEMENT
 การจัดการเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5701170443 - 5901170702 
 อาจารย์ดอกเตอร์ฐิติ ฐิติจำเริญพร
 HM331 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5701140071 - 5801180916 
 อาจารย์ดอกเตอร์สมพิศ ทองปาน
 PH115 PHYSICS
 ฟิสิกส์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 6001250046 - 6001250046 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 PS281 STATISTICS FOR PSYCHOLOGICAL RESEARCH
 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801110098 - 5901110241 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 SE212 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5801260038 - 6001260052 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
08:00 - 11:00PHC231 MEDICINAL CHEMISTRY I
 เคมียา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 66  รหัสประจำตัว : 5501280555 - 5901280661 
 ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, เภสัชกรหญิงปาริฉัตร สุรีฉัตรไชยยันต์
 PHC523 NATURAL DRUGS AND HEALTH PRODUCTS
 ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5401280401 - 5601280661 
 อาจารย์กัณฐภรณ์ เขียวฟู, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์, อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์
 PHH321 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS I
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5401280685 - 6000280044 
 อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ, อาจารย์ธนกิจ รักษากิจ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์
10:30 - 12:30AC476 SOFTWARE PACKAGE FOR ACCOUNTING
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601190571 - 5901190748 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์, อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์
 AE100 REMEDIAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 6001020038 - 6001020922 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 CA114 NARRATOLOGY AND MEDIA LITERACY
 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001120011 - 6001120608 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล
 CA333 COPY WRITING
 การเขียนบทโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5701120790 - 5801120783 
 อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 5901120523 
 อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 CS221 DATABASE SYSTEMS
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5901240092 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 CS255 FUNDAMENTALS OF WEB PROGRAMMING
 พื้นฐานการโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 6001240016 - 6001240016 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 CS323 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5801240023 - 5901240030 
 อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
 CT122 OLD TESTAMENT II
 พันธสัญญาเดิม 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001090192 
 อาจารย์ชัยพร ปัญญา, อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 EC381 INDUSTRIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601270174 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 HH326 BAKERY
 ขนมอบ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 5901170597 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 IS491 CURRENT ISSUES IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
 ประเด็นปัจจุบันทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601290219 - 5801290059 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
 JC106 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
4 (3-2-7)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5801010022 - 6001040180 
 อาจารย์ดอกเตอร์เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ
 JC282 INTRODUCTION TO JAPANESE LITERATURE
 วรรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701040166 - 5901040210 
 อาจารย์มิโฮโกะ ศรีพุทธพร
 MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 6001270044 - 6001270129 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 6001270112 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 MG334 CROSS-CULTURE MANAGEMENT
 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5701180053 - 5901180589 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 MG341 COMMUNITY ENTERPRISE MANAGEMENT
 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5701180084 - 5801180916 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5701180206 - 5901180701 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 PS372 ABNORMAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาอปกติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5701020717 - 5801110265 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 SAN241 ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY
 สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5701100051 - 5901100112 
 อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
 SE341 SOFTWARE PROCESS AND QUALITY ASSURANCE
 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5801260120 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
13:00 - 15:00AC209 TAXATION I
 การภาษีอากร 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5801200171 - 5901190717 
 อาจารย์วิริยา แซ่หลี
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 5901190731 
 อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ
 AE315 PUBLIC SPEAKING
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5701020342 - 5901020946 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701020403 - 6001020816 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:3  ห้อง : BB301  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5801020014 - 5801021042 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 CA216 DIGITAL MEDIA FOR COMMUNICATION ARTS
 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5901120547 - 6001120554 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 CA369 TELEVISION PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801120769 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601121148 - 5901120493 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 EC200 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5901260144 
 อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
 EC384 PROJECT ANALYSIS AND APPRAISAL
 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กิจจา โตไพบูลย์
 FN272 ASSETS MANAGEMENT
 การจัดการสินทรัพย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601200287 - 5901200065 
 อาจารย์ดอกเตอร์รักษ์ พรหมปาลิต
 FN489 EQUITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์ตราสารทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601200287 - 5801200188 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 HM490 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5801140149 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
 MG203 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5501181005 - 6001180145 
 อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5501181036 - 6001180541 
 อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
 MK338 SALES PROMOTION AND EVENT MARKETING
 การส่งเสริมการขายและการตลาดเชิงกิจกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5401150810 - 5901150582 
 อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา
 SAN213 DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD
 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5901100013 - 5901100112 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
 TC441 THAI TEACHING I
 การสอนภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5701010046 - 5901010152 
 อาจารย์เสาวณีย์ ดำรงโรจน์สกุล
15:00 - 18:00PHT315 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY IV
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5501280555 - 5801280425 
 เภสัชกรหญิงปนัดดา เดชวงศ์ญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงญานี พงษ์ไพบูลย์
 PHT417 PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
3 (1-6-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 5701280371 
 เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ
15:30 - 17:30AC457 PROFIT PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนกำไรและการควบคุม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5601190304 - 5901190564 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส, อาจารย์สุดปราณี มณีศรี
 AC462 TAX PROBLEMS
 ปัญหาภาษีอากร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5601190267 - 5901190175 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส
 CA305 MEDIA AND POLITICS
 สื่อกับการเมือง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5701120585 - 5801120769 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 CS113 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 6001240047 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 CT357 YOUTH MINISTRY
 พันธกิจอนุชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5801090215 
 อาจารย์ดอกเตอร์ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี, อาจารย์วิทยา พุทธรักษา
 EC282 BUSINESS FINANCE FOR ECONOMISTS
 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901270129 
 อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
 HH335 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
 การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5501171037 - 5901170320 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 HT233 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION MANAGEMENT
 การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601170764 - 6001170566 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 IS335 ELECTRONIC COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5801290011 - 5801290066 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
 PS222 SOCIALIZATION
 การถ่ายทอดทางสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5501110425 - 5901110241 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 PS381 ATTITUDE THEORIES AND MEASUREMENT
 ทฤษฎีและการวัดเจตคติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5801110050 - 5801110272 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 SE348 LAWS AND ETHICS FOR SOFTWARE ENGINEERS
 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5801260120 
 อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์
 วันที่  3 มีนาคม 2561
08:00 - 10:00AE116 CONVERSATION II
 การสนทนา 2
3 (3-0-6)
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5501171037 - 6001020892 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 6001020915 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601020274 - 6001020748 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5501170986 - 6001020632 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5801040067 - 6001020755 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 AE421 CONTEMPORARY ENGLISH LITERARY WORKS
 วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701020298 - 5801021011 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 CA205 COMMUNICATION AND SOCIETY
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5801120127 - 5901120844 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601120325 - 5901120806 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 CA401 COMMUNICATION AND SOCIETY
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5401120998 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์, อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 CT232 CHURCH HISTORY I
 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5801090130 - 5901090253 
 อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์, อาจารย์ดอกเตอร์ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
 FS252 PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT LABORATORY
 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ
1 (0-3-2)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์
08:00 - 11:00PHB105 PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยา
6 (4-4-10)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 62  รหัสประจำตัว : 5901280265 - 6001280685 
 อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์อุดม บุณยทรรพ, อาจารย์กนิษฐา ประกิจ, อาจารย์อัศวิน ดาดูเคล
 PHH211 PHARMACOLOGY I
 เภสัชวิทยา 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 66  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 5901280661 
 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์, เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ แพทยานนท์, อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ
 PHH428 CLINICAL TOXICOLOGY AND DRUG ABUSE
 พิษวิทยาและการใช้ยาในทางที่ผิด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 6000280044 
 เภสัชกรหญิงปรีชญา ตาใจ, เภสัชกรนพดล นันต๊ะมูล, อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์
10:30 - 12:30CS101 APPLIED DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ดิสครีตประยุกต์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5801240016 - 6001240047 
 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์, อาจารย์ดอกเตอร์โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์
 CT492 SEMINAR IN CHRISTIAN THEOLOGY
 สัมมนาทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์ดอกเตอร์ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี, อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 HT313 HOUSEKEEPING OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานส่วนแม่บ้าน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5801170023 - 6001170535 
 อาจารย์ดอกเตอร์ฐิติ ฐิติจำเริญพร
 SE347 SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT
 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5901260076 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
13:00 - 15:00CA368 RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5601120257 - 5901120837 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล
 EC353 INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 MG303 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5801140033 - 6001190182 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 MK213 PRICING MANAGEMENT AND MARKETING PROFITABILITY
 การจัดการราคาและความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5701150162 - 5901150582 
 อาจารย์ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง
15:00 - 18:00PHM311 ADMINISTRATIVE AND PHARMACEUTICAL MANAGEMENT
 การจัดการและการบริหารเภสัชกิจ
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 5801280425 
 เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย, อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์
15:30 - 17:30EC205 MACROECONOMIC THEORY I
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601270198 - 5901270129 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร, อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 EC207 MACROECONOMIC THEORY II
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5701270105 - 5901270105 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา