เมนูหลัก

ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
ข้อมูลการสอบ   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3  วันที่สอบ
เวลารหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 09:00CN411 ADVANCED CHINESE LISTENING AND SPEAKING III
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 3
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PTLabCN  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5801050028 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน, อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
08:00 - 11:00AC248 GOVERNMENTAL ACCOUNTING
 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 50  รหัสประจำตัว : 5701190014 - 5901190748 
 อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร
 AC282 LAW RELATED TO ACCOUNTING
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 74  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 6001190182 
 อาจารย์สุดปราณี มณีศรี, อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5801140040 - 5801290059 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิริยา จงรักษ์สัตย์
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 5901180589 
 รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 5801180794 
 รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
 AE417 SPECIAL TOPICS FOR TRANSLATION
 หัวข้อพิเศษทางการแปล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601021028 - 5801020748 
 อาจารย์ดอกเตอร์แอนโทนี วอเตอร์
 CA342 PUBLIC SPEAKING
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5601120127 - 5801120752 
 อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง
 CT121 OLD TESTAMENT I
 พันธสัญญาเดิม 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001090192 
 อาจารย์ชัยพร ปัญญา
 CT256 RESEARCH METHOD FOR MINISTRIES
 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5801090130 - 5901090253 
 อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย
 CT431 ASIAN AND THAI CHURCH HISTORY
 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG104  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 FS221 FOOD MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
 FS333 FOOD PROCESSING I
 การแปรรูปอาหาร 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ
 GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 6001010305 
 อาจารย์อวยพร ชิงชยานุรักษ์, อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 ตอน:5  ห้อง : BB301  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5601170764 - 6001280661 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:6  ห้อง : BB301  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 6001280685 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี, อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 GE130 ENGLISH FOR DAILY LIFE
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
0 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG104  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001090192 
 อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 ตอน:3  ห้อง : PV403  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 6001150353 - 6001170535 
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 ตอน:4  ห้อง : PV403  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 6001040036 - 6001150346 
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 ตอน:5  ห้อง : PV403  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 6001120011 - 6001211351 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 ตอน:6  ห้อง : PV401  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 6001040197 - 6001130591 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 ตอน:7  ห้อง : PV401  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001180039 - 6001180732 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก, อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 ตอน:10  ห้อง : PV401  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 6001190168 - 6001270112 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 ตอน:11  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 6001060195 - 6001200775 
 อาจารย์อวยพร ชิงชยานุรักษ์
 GE135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001170016 - 6001260052 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 6001150018 - 6001260038 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 6001110012 - 6001180145 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 6001040180 - 6001240016 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 6001200188 - 6001200799 
 อาจารย์อวยพร ชิงชยานุรักษ์
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 6001200133 - 6001200812 
 อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ
 HH132 INTRODUCTION TO HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5901170269 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 HH322 FOOD AND BEVERAGE SERVICE AND MANAGEMENT
 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5801170023 - 5901170542 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์, อาจารย์นฤมล พิริยะกุลชัย
 HH343 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601170498 - 5901020328 
 อาจารย์ศศิประภา โปธา
 ตอน:2  ห้อง : PV407  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601170429 - 5901020861 
 อาจารย์ศศิประภา โปธา, อาจารย์ดอกเตอร์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
 PHC333 MEDICINAL CHEMISTRY III
 เคมียา 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701280265 - 5801280425 
 ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, อาจารย์กัณฐภรณ์ เขียวฟู
 PHM517 PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND PHARMACOECONOMICS
 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5301280180 - 5601280647 
 อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์, เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย
11:30 - 14:30AC312 ADVANCED ACCOUNTING II
 การบัญชีขั้นสูง 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601190083 - 5901190748 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิริยา จงรักษ์สัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 AE426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
 หัวข้อพิเศษทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5701020052 - 5801021011 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 CA271 DIGITAL MEDIA FOR CREATING IN COMMUNICATION
 สื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์งานทางนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5701120233 - 5901120813 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701120523 - 5901120844 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 CS211 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5801240023 - 5901240092 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 EC361 DEVELOPMENT ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กิจจา โตไพบูลย์
 FL253 INTRODUCTION FOR JAPANESE CONVERSATION
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PTLab Eng  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601120233 - 5901180527 
 อาจารย์มิโฮโกะ ศรีพุทธพร
 ตอน:2  ห้อง : PTLab Eng  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5601120714 - 5901150629 
 อาจารย์มิโฮโกะ ศรีพุทธพร, อาจารย์มาริ แก้วแดง
 FL353 BASIC JAPANESE CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5701020137 - 5801020991 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 FN485 DERIVATIVES ANALYSIS
 การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB203  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601200171 - 5801200171 
 อาจารย์วรุตม์ เกาศล
 HH311 FRONT OFFICE OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานการบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5701170443 - 5901170597 
 อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
 HM494 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT RESEARCH
 การวิจัยเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5801140149 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 JC341 INTRODUCTION TO TRANSLATION
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601040142 - 5801040166 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 MK432 MARKETING MANAGEMENT
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701150049 - 5901150353 
 อาจารย์ดอกเตอร์ศรีสุดา แซ่ลี้
 MU151 THAI DANCE I
 นาฏศิลป์ไทย 1
2 (1-2-3)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5301060249 - 5301060249 
 อาจารย์ดนุชา สมใจดี
 MUG100 INTRODUCTION TO THAI DANCE
 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5701040128 - 6001180145 
 อาจารย์ดนุชา สมใจดี, อาจารย์รุจพร ฟูมงคล
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5701170047 - 5901270129 
 อาจารย์ดนุชา สมใจดี, อาจารย์ดารินทร์ เหมะวิบูลย์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5801130027 - 5901180626 
 อาจารย์ดนุชา สมใจดี
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 6001060195 - 6001200775 
 อาจารย์ดนุชา สมใจดี
 MUG101 THAI DANCE I
 นาฏศิลป์ไทย 1
2 (1-2-3)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5601060188 - 5901060225 
 อาจารย์ดนุชา สมใจดี
 PS251 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5801020281 - 5901140019 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 PS361 PSYCHOLOGY OF LEARNING
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5701020717 - 5801110272 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นงนภัส พันธ์พลกฤต
 PS431 GROUP COUNSELING
 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601110265 - 5801110234 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 SAN343 CHINESE STUDIES
 จีนศึกษา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5701100020 - 5901100068 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
 SE230 COMPUTER ORGANIZATION
 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5801260038 - 5901260144 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
 SE315 COMPONENT-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT
 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5901260076 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
13:00 - 16:00FS498 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT II
 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2
2 (0-6-3)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5501250015 - 5701250053 
 อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์, อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์
15:00 - 18:00AE234 INTRODUCTION TO PHONETICS AND PHONOLOGY
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5901020014 - 5901020823 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5801020021 - 6001020649 
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 BA309 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5901180046 - 5901180725 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5901180022 - 5901200065 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 ตอน:3  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401150810 - 5901180619 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 CA222 LAW AND ETHICS OF COMMUNICATION ARTS
 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5801120844 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601120257 - 6001120332 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 CN428 CHINESE PROVERBS AND IDIOMATIC EXPRESSIONS
 สำนวนสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5801050028 
 อาจารย์ดอกเตอร์พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์, อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 CT351 PASTORAL CARE AND COUNSELING I
 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090246 
 อาจารย์ดอกเตอร์เอสเตอร์ เวคแมน, อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
 GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001020014 - 6001020748 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001020250 - 6001020762 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501060447 - 6001020304 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 5901180701 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5701100099 - 5901190311 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 GE136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING
 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001211368 
 อาจารย์ชลลัดดา สุดเจริญ
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001200492 - 6001210682 
 อาจารย์ชลลัดดา สุดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 6001210699 - 6001211375 
 อาจารย์ดอกเตอร์อรอนงค์ ธรรมจินดา
 ตอน:4  ห้อง : SL405   จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001170016 - 6001211351 
 อาจารย์ดอกเตอร์อรอนงค์ ธรรมจินดา, อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์
 ตอน:5  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 6001060010 - 6001170382 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 ตอน:6  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001190311 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:7  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 6001200010 - 6001270051 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 LA311 FAMILY LAW
 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601130126 - 5801130430 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุชาดา รัตนพิบูลย์
 PHB207 HUMAN DISEASES
 โรคที่พบในคน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 70  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 6001280371 
 อาจารย์กนิษฐา ประกิจ, ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย, อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา
 PHT416 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY V
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 5701280371 
 เภสัชกรหญิงปนัดดา เดชวงศ์ญา, เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์, อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล
 TC103 LANGUAGE AND COMMUNICATION
 ภาษากับการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701010022 - 5901010015 
 อาจารย์สุภา พูนผล
 วันที่  21 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 09:00CN113 FUNDAMENTAL CHINESE LISTENING AND SPEAKING I
 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PTLabCN  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 6001050028 - 6001050127 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน, อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
08:00 - 11:00AC323 COST ACCOUNTING I
 การบัญชีต้นทุน 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 5901190748 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง, อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5801190014 - 5801190816 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 CA402 ALTERNATIVE MEDIA
 สื่อทางเลือก
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 75  รหัสประจำตัว : 5401121384 - 5801120851 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล
 CT151 VOCATION AND MINISTRY
 การทรงเรียกและพันธกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001090192 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
 CT441 CHRISTIAN ETHICS
 คริสต์จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211368 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก, อาจารย์ดอกเตอร์ปริญญา พรหมเดชะ
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5901210026 - 5901211375 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5901210125 - 5901211320 
 อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์
 ตอน:4  ห้อง : SL405   จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5901210071 - 5901211344 
 อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์, อาจารย์อัชฌา วารีย์
 ตอน:5  ห้อง : BB301  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601260144 - 5901260144 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5901010046 - 5901190694 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5801190229 - 5901190717 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:9  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5901280029 - 5901280630 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:10  ห้อง : MG104  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090253 
 อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 ตอน:11  ห้อง : BB201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5601150193 - 6001010312 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:12  ห้อง : PT201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5601120714 - 5901150629 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม
 ตอน:13  ห้อง : PT201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5601121025 - 5901130348 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม
 ตอน:14  ห้อง : PT201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5901120059 - 5901180220 
 อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ
 ตอน:16  ห้อง : PT201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5401060034 - 5901200065 
 อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ
 ตอน:17  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5701130188 - 5901270099 
 อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 ตอน:19  ห้อง : BB201  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5801170801 - 5901170436 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:20  ห้อง : BB201  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5901170016 - 5901170726 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:21  ห้อง : BB301  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5901100013 - 5901110197 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:22  ห้อง : PT201  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5801180763 - 5901180626 
 อาจารย์เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
 ตอน:23  ห้อง : BB301  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5701120264 - 5901180602 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 HH341 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS I
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 5901170757 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์, รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5801170023 - 5901170542 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 HM493 SELECTED TOPICS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 หัวข้อคัดสรรทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5801140149 
 อาจารย์ดอกเตอร์สมพิศ ทองปาน
 HT131 INTRODUCTION TO TOURISM INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 6001170030 - 6001170542 
 อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์, อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 PHB101 ORGANIC CHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENT
 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 6001280319 - 6001280685 
 อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา, อาจารย์อัศวิน ดาดูเคล
 ตอน:2  ห้อง : PV401  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280654 
 อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา, อาจารย์กนิษฐา ประกิจ, ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช
 PHT314 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY III
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5501280555 - 5801280425 
 เภสัชกรหญิงนิลุบล จินประเสริฐ, เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงญานี พงษ์ไพบูลย์
11:30 - 13:30HH332 PRINCIPLES OF TOUR GUIDING
 หลักการและการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5601170498 - 5901170498 
 อาจารย์คมกฤต วงค์นาง, อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
11:30 - 14:30AC109 ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 6001190090 - 6001190182 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์
 AC335 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDITING
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5701190014 - 5701190748 
 อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
 AE100 REMEDIAL ENGLISH
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 6001020038 - 6001020731 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย, อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 AE211 WRITING I
 การเขียน 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801020014 - 5901020601 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 5901020878 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5801020090 - 6001020663 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 CA112 PRINCIPLES OF COMMUNICATION ARTS
 หลักนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 6001120158 - 6001120530 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 6001120011 - 6001120479 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 CS493 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE I
 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701240016 - 5801240016 
 อาจารย์ดอกเตอร์พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
 CT341 CHRISTIAN THEOLOGY I
 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5701090086 - 5901090246 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สาธนัญ บุณยเกียรติ, อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย
 EC471 ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5601270013 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 HM323 HUMAN RESOURCE PLANNING RECRUITMENT AND SELECTION
 การวางแผน การสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5801140026 - 5801140149 
 อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
 LA413 PHILOSOPHY OF LAW
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5701130850 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เขตไท ลังการ์พินธุ์
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601130157 - 5701130997 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษมา เดชรักษา
 MG432 NEGOTIATION STRATEGY
 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5701180053 - 5801180886 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 MK435 RETAIL AND WHOLESALES MANAGEMENT
 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701150049 - 5901150353 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5801150032 - 5901150582 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
 PS311 HUMAN RELATIONS
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5501110487 - 6001020168 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 PS331 PRINCIPLES OF COUNSELING
 หลักการให้การปรึกษา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5401110142 - 5801110265 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 PS353 TESTING IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5501110425 - 5501110425 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 SAN336 SOCIAL STRATIFICATION
 การจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5901100068 - 5901100082 
 อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
 SE314 ALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS
 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5501260236 - 5801260120 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
15:00 - 17:00GE142 HEALTH MYTHS
 เล่าเรื่องสุขภาพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 52  รหัสประจำตัว : 6001060010 - 6001130591 
 อาจารย์ดารินทร์ เหมะวิบูลย์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5601270150 - 6001270112 
 อาจารย์ดารินทร์ เหมะวิบูลย์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001190427 
 อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 ตอน:4  ห้อง : SL308   จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001210910 - 6001211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์, อาจารย์ดอกเตอร์ปริญญา พรหมเดชะ
 ตอน:5  ห้อง : SL308   จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001210217 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์
  ห้อง : SL405   จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 6001210224 - 6001210453 
 อาจารย์ดอกเตอร์ศุภนารี เกษมมาลา
 ตอน:6  ห้อง : SL405   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 6001210477 - 6001210903 
 อาจารย์ดอกเตอร์ศุภนารี เกษมมาลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
 IS332 MULTIMEDIA APPLICATIONS FOR BUSINESS
 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่องานทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5801290066 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
15:00 - 18:00CA312 JOURNALISTIC WRITING
 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601120509 - 5801120738 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 CN115 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING I
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 6001050028 - 6001050127 
 อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 CN412 ADVANCED CHINESE READING AND WRITING III
 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5801050028 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน
 EC322 ECONOMIC STATISTICS
 สถิติเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 5801270259 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5401060034 - 5901280425 
 อาจารย์กนิฎฐา ดัดงาม, อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5601190342 - 5901280203 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5401171457 - 5901270129 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 HH333 AIRLINE BUSINESS
 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5301170399 - 5901280531 
 อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
 LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 6001170535 
 อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5901150025 - 6001150476 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 ตอน:3  ห้อง : PV401  จำนวน : 62  รหัสประจำตัว : 5901180756 - 6001180732 
 อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์, อาจารย์ดอกเตอร์สุชาดา รัตนพิบูลย์
 MG325 BUSINESS COMMUNICATION
 การสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5401180923 - 5901180701 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 MG327 ORIENTAL MANAGEMENT
 การจัดการแบบตะวันออก
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 5801180954 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 PHH422 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS II
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 2
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 6000280044 
 อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ, อาจารย์พรภัทร วันไชยธนวงศ์, อาจารย์ธนกิจ รักษากิจ
 PS254 PSYCHOLOGY OF ADULTHOOD AND AGING
 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5801110043 - 5801110265 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต, อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 วันที่  22 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 10:00GE127 THAI LEARNING
 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5901180756 - 6001180718 
 อาจารย์สุภา พูนผล, อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701010022 - 6001180732 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 6001150018 - 6001150476 
 อาจารย์สุภา พูนผล
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5601120332 - 6001110241 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง, อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5901190601 - 6001120530 
 อาจารย์สุภา พูนผล, อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5901280029 - 5901280654 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง, อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช
 ตอน:7  ห้อง : PT201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5901280623 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 ตอน:8  ห้อง : BB202  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5701021028 - 5901020243 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
08:00 - 11:00AC107 MATHEMATICS FOR BUSINESS
 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5801150599 - 5901190717 
 อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5901190038 - 5901190656 
 อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 ตอน:3  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001190373 
 อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 ตอน:4  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601190328 - 6001190427 
 อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 AE209 CUSTOMS AND CULTURE OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5401020298 - 6001020649 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5801020090 - 5901020885 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 CS423 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5801240016 
 อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
 CT123 NEW TESTAMENT I
 พันธสัญญาใหม่ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001090192 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 CT231 CHURCH HISTORY I
 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5801090130 - 5901090253 
 อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 EC431 ECONOMICS OF MONEY AND BANKING
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กิจจา โตไพบูลย์
 FS312 FOOD ANALYSIS
 การวิเคราะห์อาหาร
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5601250091 - 5801250039 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
 HH323 FOOD AND BEVERAGE COST CONTROL
 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5401170993 - 5901170542 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 HM221 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5601180084 - 5901180763 
 อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5701170801 - 5901180725 
 อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย, อาจารย์วิริยา แซ่หลี
 IS312 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5801290066 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 LA211 LAW OF OBLIGATION
 กฎหมายลักษณะหนี้
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5401130027 - 5901130713 
 อาจารย์อธิป จันทนโรจน์
 MG421 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5701180053 - 5901180589 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 PHH314 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS I
 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 5801280425 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร วิระสันติ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พักตร์พริ้ง แสงดี
 PHH598 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY
 การบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601280043 - 6000280044 
 อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ, เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ แพทยานนท์, อาจารย์พรภัทร วันไชยธนวงศ์
 PHT491 AROMATHERAPY AND SPA
 สุคนธบำบัดและสปา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5301280104 - 5601280593 
 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงญานี พงษ์ไพบูลย์, เภสัชกรหญิงปนัดดา เดชวงศ์ญา, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
 SAN311 HISTORY OF THOUGHTS AND THEORIES IN SOCIOLOGY
 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5801100037 - 5901100082 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ
11:30 - 14:30AC458 COST ANALYSIS AND COST MANAGEMENT
 การวิเคราะห์และบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5601190991 - 5701190663 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 AC468 COMPUTER ACCOUNTING SYSTEM CONTROL AND AUDIT
 การควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5701190106 - 5701190502 
 อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว
 CA325 THEORIES OF COMMUNICATION ARTS
 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501120721 - 6001120332 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 6001120059 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 CS307 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5801240023 - 5801240047 
 อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 EC204 MICROECONOMIC THEORY I
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601270198 - 5901270129 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 FN371 PERSONAL FINANCE
 การเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5801200034 - 5801200188 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 HH312 HOUSEKEEPING OPERATION AND MANAGEMENT
 การจัดการและการดำเนินงานส่วนแม่บ้าน
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5701170443 - 5901170597 
 อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์
 HH324 INTERNATIONAL CUISINE
 การครัวนานาชาติ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601170429 - 5701170832 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 JC301 JAPANESE V
 ภาษาญี่ปุ่น 5
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601040142 - 5801040197 
 อาจารย์ดอกเตอร์เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ
 MG321 BUSINESS RESEARCH
 วิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5301180244 - 5901180220 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601180565 - 5901180770 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 MK322 SERVICE MARKETING
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5401150810 - 5901150582 
 อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
 PS221 SOCIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5401110142 - 5901110241 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 PS424 PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK
  จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5401110135 - 5701110197 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 PS462 PSYCHOLOGY OF INSTRUCTION
 จิตวิทยาการสอน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5501110111 - 5801110234 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 SE211 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5501260090 - 5901260144 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
 SE342 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION AND MANAGEMENT
 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5901260076 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 TC208 WRITING
 การเขียน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701010022 - 5801020403 
 อาจารย์สุภา พูนผล
15:00 - 17:00GE141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 6001130591 
 อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5601270150 - 6001270112 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5801200171 - 6001190427 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ
 ตอน:4  ห้อง : SL308   จำนวน : 51  รหัสประจำตัว : 6001090116 - 6001210903 
 อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร, อาจารย์ดอกเตอร์อรอนงค์ ธรรมจินดา
 ตอน:5  ห้อง : SL308   จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001211054 
 อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร
  ห้อง : SL405   จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001211061 - 6001211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์รุ่งฤดี วงค์ชุม
 ตอน:6  ห้อง : SL405   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001210453 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์รุ่งฤดี วงค์ชุม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 60  รหัสประจำตัว : 5901180466 - 6001280685 
 อาจารย์ยุพาพร รักศิลปกิจ, อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 ตอน:8  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601191141 - 6001060188 
 อาจารย์ธันยากร ต้นชลขันธ์
 IS325 WEB PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5501290370 - 5801290059 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
15:00 - 18:00AC301 ENGLISH FOR ACCOUNTANTS
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5601190342 - 5801190793 
 อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา, อาจารย์รักทัย ดำรงมณี
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5801190021 - 5801190786 
 อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 AE311 ESSAY WRITING
 การเขียนความเรียง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5801020014 - 5801021042 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5601021028 - 5901020847 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 AE493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH
 หัวข้อคัดสรรทางด้านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501020830 - 5701021066 
 อาจารย์ชลลัดดา สุดเจริญ
 CA204 NEWS REPORTING AND WRITING
 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601120127 - 5901120813 
 อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ
 CN111 FUNDAMENTAL CHINESE I
 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 6001050028 - 6001050127 
 อาจารย์ไป๋ เฟิน
 CN432 CHINESE GEOGRAPHY
 ภูมิศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 5801050028 
 อาจารย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์
 EC326 INFORMATION ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601270013 - 5901270112 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 HH231 HOTEL AND TOURISM MARKETING
 การตลาดธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701021080 - 5901170733 
 อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคำหน้อย
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5601170764 - 5901170726 
 อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคำหน้อย
 HM431 PERFORMANCE MANAGEMENT
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5601180220 - 5901180589 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
 LA315 THAI LEGAL HISTORY
 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5601130164 - 5801130577 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 PHC221 PHARMACOGNOSY I
 เภสัชเวท 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5901280029 - 5901280630 
 อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5801280128 - 5901280661 
 อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์, อาจารย์กัณฐภรณ์ เขียวฟู
 PHM414 MEDICAL LAWS AND ETHICS
 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5601280050 - 6000280044 
 เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์, ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงนิจพร วิระสันติ, เภสัชกรหญิงปรีชญา ตาใจ
 PS351 PSYCHOLOGY OF CHILDREN WITH SPECIAL NEED
 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5501110111 - 5801110265 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต, อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
 วันที่  23 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 10:00GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5601290219 - 6001020762 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5901020823 - 6001020441 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
 GE143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 6001040012 - 6001110241 
 อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 6001040197 - 6001120530 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 66  รหัสประจำตัว : 6001040180 - 6001180732 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001150261 - 6001170542 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล, อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
08:00 - 11:00AC221 INTERMEDIATE ACCOUNTING I
 การบัญชีขั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5901190014 - 5901190717 
 อาจารย์พลับพลึง พวงธนะสาร, อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601190762 - 5901190731 
 อาจารย์พลับพลึง พวงธนะสาร
 AE206 ANALYTICAL READING
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5701020489 - 5801021042 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5701020120 - 5901020700 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์, อาจารย์ดอกเตอร์แอนโทนี วอเตอร์
 CN125 CHINESE HISTORY
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701050011 - 6001050127 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม, อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 CT353 HOMILETICS I
 การเทศนา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5801090215 
 อาจารย์ชัยพร ปัญญา, อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 EC492 SEMINAR IN ECONOMICS
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 HH326 BAKERY
 ขนมอบ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701170702 - 5801170832 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 HH331 RESEARCH METHOD FOR HOTEL AND TOURISM
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701170443 - 5901170597 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 HM423 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT LEGISLATIONS
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5801140149 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ เกษม
 LA477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5301130416 - 5701130850 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 ตอน:2  ห้อง : PV406  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601130126 - 5701130997 
 อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์
 MG316 PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนและการควบคุม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5401181210 - 5901180770 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5801180015 - 5901180220 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง
 PHB206 ADVANCED MATHEMATICS FOR PHARMACY STUDENT
 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV405  จำนวน : 58  รหัสประจำตัว : 5801280289 - 5901280661 
 อาจารย์วรัญญา เก๋อาภัย, อาจารย์เนตรชนก คงช่วย, อาจารย์กัณฐภรณ์ เขียวฟู, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ
 PHH129 PHARMACY ORIENTATION
 นิเทศเภสัชศาสตร์
1 (1-0-2)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 65  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280685 
 อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พักตร์พริ้ง แสงดี, อาจารย์พรภัทร วันไชยธนวงศ์
 PHH313 PHARMACOLOGY III
 เภสัชวิทยา 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5301280357 - 5801280425 
 อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์, เภสัชกรนพดล นันต๊ะมูล
 PHH424 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS IV
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 4
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 58  รหัสประจำตัว : 5301280104 - 6000280044 
 เภสัชกรหญิงภัณฑิรา ปริญญารักษ์, อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ, อาจารย์ธนกิจ รักษากิจ
 PHM415 PHARMACEUTICAL MARKETING
 การตลาดทางเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601280050 - 5701280371 
 เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย, อาจารย์อัครพล หงษ์กิตติยานนท์, อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ
 SE344 SOFTWARE CONSTRUCTION AND EVOLUTION
 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5501260090 - 5901260076 
 อาจารย์ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
11:30 - 14:30AC105 FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING PRINCIPLES
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 6001190090 - 6001190182 
 อาจารย์ดอกเตอร์จุรี วิชิตธนบดี, อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 CA335 CREATIVITY IN ADVERTISING
 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801120165 
 อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5701120035 - 5701121117 
 อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 CS111 BASIC COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
0 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 6001240016 - 6001240047 
 อาจารย์กชกร พระพรตระการ
 CS232 COMPUTER ORGANIZATION
 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901240092 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 CS271 ARTS AND DESIGN IN COMPUTER GRAPHICS
 ศิลปะและการออกแบบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5701240030 - 5801240047 
 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
 EC205 MACROECONOMIC THEORY I
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601270198 - 5901270129 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 FN487 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR FINANCE
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5601200171 - 5701200249 
 อาจารย์ดอกเตอร์รักษ์ พรหมปาลิต
 HH321 KITCHEN MANAGEMENT AND FOOD PRODUCTION
 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5801170023 - 5901170542 
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
 IS241 DATA COMMUNICATION AND NETWORK FOR BUSINESS
 เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5801290059 
 อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์
 IS417 ENTERPRISE RESOURCES PLANNING SYSTEMS
 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5301290295 - 5701290103 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
 JC211 JAPANESE READING I
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701040166 - 5901040210 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 JC382 INTRODUCTION TO MODERN JAPANESE CULTURE
 วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5701040012 - 6001040104 
 อาจารย์มาริ แก้วแดง
 MG433 SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601180015 - 5801180916 
 รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 5801180671 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 MK431 MARKETING STRATEGY
 กลยุทธ์การตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5701150049 - 5901150353 
 อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา
 PS211 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY
 สรีรจิตวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801110234 - 5901110241 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 PS461 BEHAVIOR MODIFICATION
 การปรับพฤติกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5401110142 - 5801110234 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 SAN381 SOCIAL SCIENCES RESEARCH I
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5801100044 - 5901100082 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร วิมุกตานนท์
 SE240 INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801260038 - 6001260052 
 อาจารย์ปภังกร แหลมนาค
15:00 - 17:00GE113 A PATH TO WISDOM
 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 6001110173 - 6001200096 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 50  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 6001170542 
 อาจารย์รุจพร ฟูมงคล, อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 6001040012 - 6001150384 
 อาจารย์รุจพร ฟูมงคล, อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
 ตอน:4  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5601121131 - 6001120530 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี วุฒิวงศ์, อาจารย์รวิพิมพ์ เสนาวงค์
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 64  รหัสประจำตัว : 6001180015 - 6001180732 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ, อาจารย์กีรติ ไพบูลย์
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 59  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280685 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ, อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์
15:00 - 18:00AE203 READING I
 การอ่าน 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5901020014 - 5901020823 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5801020090 - 5901020946 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5801020021 - 6001020663 
 อาจารย์พัชร บุญธีรารักษ์
 EC383 MANAGERIAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901270112 
 อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
 PS322 GROUP DYNAMICS
 พลวัตกลุ่ม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5601110289 - 5801110272 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นงนภัส พันธ์พลกฤต
 SE101 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701260083 - 6001260120 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 TC231 READING AND WRITING LANNA ALPHABETS
 การอ่านและการเขียนอักษรล้านนา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701010022 - 5901010015 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง
 วันที่  24 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 10:00GE102 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 59  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280685 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สายฝน เลาหะวิสุทธิ์, อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 GE111 TRUTH AND SERVICE
 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 77  รหัสประจำตัว : 5701150605 - 6001040197 
 อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ, อาจารย์สุนิศา แซ่แต้
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001190427 
 อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 6001270112 
 อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช, อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 53  รหัสประจำตัว : 6001020472 - 6001130591 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สายฝน เลาหะวิสุทธิ์, อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 ตอน:5  ห้อง : SL308   จำนวน : 52  รหัสประจำตัว : 6001090017 - 6001210453 
 อาจารย์ดารินทร์ เหมะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
 ตอน:6  ห้อง : SL308   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 6001090116 - 6001210583 
 อาจารย์ดารินทร์ เหมะวิบูลย์
  ห้อง : SL405   จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 6001210590 - 6001210903 
 อาจารย์รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์
 ตอน:7  ห้อง : SL405   จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001210910 - 6001211375 
 อาจารย์รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์, อาจารย์สุภาภรณ์ จองคำอาง
08:00 - 11:00AE223 INTRODUCTION TO LITERATURE I
 พื้นฐานวรรณคดี 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5801020021 - 6001020663 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5701020588 - 5901020847 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช, อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 ตอน:3  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5901020175 - 5901020885 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601181296 - 5901180725 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5901170016 - 6001170016 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5501180312 - 6001150193 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์, อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 6001150278 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 CA218 VISUAL CREATION FOR COMMUNICATION ARTS
 การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5801120127 - 6001120332 
 อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ, อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 CT251 CHRISTIAN EDUCATION I
 คริสเตียนศึกษา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5801090130 - 5901090253 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 CT443 WORLD RELIGIONS
 ศาสนาหลักของโลก
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
 FS251 FOOD LEGISLATION AND SANITATION
 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์, อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ
 FS301 FOOD AND NUTRITION
 อาหารและโภชนาการ
3 (0-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศงสนันทน์
 HH327 BEVERAGE MANAGEMENT
 การจัดการเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5501171143 - 5901170542 
 อาจารย์ดอกเตอร์ฐิติ ฐิติจำเริญพร
 HM332 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601140040 - 5901180671 
 อาจารย์บุญยัง วิษณุมหิมาชัย
 LA213 TORTS, MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT
 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 71  รหัสประจำตัว : 5301130379 - 5901130713 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์, อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
 MG431 CHANGE MANAGEMENT AND INNOVATION
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 5701181159 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5601181005 - 5801180916 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุวรรณา พลอยศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 PHM416 HOSPITAL PHARMACY
 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5401280081 - 5701280371 
 อาจารย์ดอกเตอร์อุษาวดี สุตะภักดิ์, เภสัชกรหญิงภัณฑิรา ปริญญารักษ์, อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์
 PHT212 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY I
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5801280104 - 5901280623 
 เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์, อาจารย์กนิษฐา ประกิจ
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5801280074 - 5901280661 
 เภสัชกรหญิงบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์, เภสัชกรหญิงปนัดดา เดชวงศ์ญา, เภสัชกรนพดล นันต๊ะมูล
11:30 - 14:30AC309 TAXATION II
 การภาษีอากร 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601190380 - 5901190663 
 อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601190342 - 5801190823 
 อาจารย์วิริยา แซ่หลี
 AC481 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 6001190090 - 6001190182 
 อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 AE371 BUSINESS ENGLISH I
 อังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5701020403 - 5801021011 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพิร์ล วัฒนากูล
 ตอน:2  ห้อง : BB301  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5801020021 - 5901020847 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 CA315 PRINT MEDIA PRODUCTION
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801120844 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5301121858 - 5901120523 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 CS110 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 (2-4-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5601240061 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 CS301 SOFTWARE ENGINEERING
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5801240023 - 5801240047 
 อาจารย์กมล รุ่งสอาด
 EC311 HISTORY OF ECONOMIC THOUGTH
 ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5401270259 - 5801270242 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 FN372 MONEY BANKING AND FINANCIAL MARKET
 การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601200485 - 5801200140 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 HM422 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5701140019 - 5801140149 
 อาจารย์ดอกเตอร์สมพิศ ทองปาน
 LA347 LAW OF CIVIL PROCEDURE I
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601130164 - 5801130577 
 อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง
 ตอน:2  ห้อง : PV407  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5801130430 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 MG312 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5801180015 - 5901180220 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ, อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401181210 - 5901180725 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 MK314 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5801150018 - 5801150773 
 อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5801150049 - 5901150582 
 อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี, อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
 PS111 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 56  รหัสประจำตัว : 5501290370 - 6001180145 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ, อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601280067 - 5601280647 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล พงษ์ประเสริฐ
 PS231 INTRODUCTION TO COUNSELING AND GUIDANCE PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนวเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5901110012 - 5901110241 
 อาจารย์ชลิดา วสุวัต
 PS463 PSYCHOLOGY OF HUMAN DIFFERENCES
 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601110265 - 5801110241 
 อาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์
 SAN242 GLOBALIZATION AND THAI SOCIETY
 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5701100020 - 5801100044 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
15:00 - 17:00GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 72  รหัสประจำตัว : 5701290011 - 6001020762 
 อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์, อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 61  รหัสประจำตัว : 5601060294 - 6001020441 
 อาจารย์พูนเกศ จันทกานนท์, อาจารย์ชลลัดดา สุดเจริญ
 GE114 CITIZENSHIP GOOD GOVERNANCE AND PEACE
 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001120011 - 6001120530 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุชาดา รัตนพิบูลย์
 ตอน:2  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001040012 - 6001180541 
 อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 ตอน:3  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 6001040197 - 6001150476 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส
 ตอน:5  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 6001170030 - 6001170542 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส, อาจารย์ดอกเตอร์จุรี วิชิตธนบดี
15:00 - 18:00AC111 ACCOUNTING FOR BUSINESS
 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601290219 - 6001170115 
 อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 6001150445 - 6001200447 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วิภา จงรักษ์สัตย์
 CA334 ART AND ADVERTISING DESIGN
 ศิลปะและการออกแบบโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 5801120813 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 ตอน:2  ห้อง : PT301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5801120608 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 EC203 BUSINESS ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901150667 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5801180725 - 5901150698 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5501180565 - 5901180770 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5701170313 - 6001180145 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 PHC332 MEDICINAL CHEMISTRY II
 เคมียา 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 5900040082 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ, เภสัชกรหญิงภัณฑิรา ปริญญารักษ์
 PHT111 PHARMACEUTICAL CALCULATION
 การคำนวณทางเภสัชกรรม
1 (1-0-2)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 65  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280685 
 อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล, อาจารย์กัณฐภรณ์ เขียวฟู, เภสัชกรหญิงปรีชญา ตาใจ
 PHT518 PHARMACEUTICAL VALIDATION
 การตรวจรับรองทางเภสัชกรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5301280180 - 5601280647 
 เภสัชกรหญิงนิลุบล จินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงญานี พงษ์ไพบูลย์
 PS371 PSYCHOLOGICAL TESTING
 การทดสอบทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801110029 - 5801110272 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 วันที่  25 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00PHB102 PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีฟิสิกส์
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280685 
 อาจารย์อัศวิน ดาดูเคล, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ, อาจารย์ธนกิจ รักษากิจ
 PHM413 PRINCIPLES OF PHARMACEUTICAL RESEARCH METHODOLOGY
 หลักการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5301280357 - 5701280371 
 เภสัชกรศุภชัย จิรคุปต์, เภสัชกรหญิงพรรณธรา จุลาสัย
11:30 - 14:30LA463 ADMINISTRATIVE LAW
 กฎหมายปกครอง
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5401130201 - 5701130850 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5701130034 - 5701130997 
 อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์
 MG409 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 5401290295 - 5901190748 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ, อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5401200089 - 5901150353 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5301170399 - 5801180916 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง, อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5301180718 - 5801180862 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5601190571 - 5801190595 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รักอริยะธรรม
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5801200140 
 อาจารย์จิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง
 วันที่  27 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00AC209 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601190311 - 6001190182 
 อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ
 ตอน:2  ห้อง : CH215   จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5601200379 - 5901200065 
 อาจารย์วิริยา แซ่หลี
 AE115 CONVERSATION I
 การสนทนา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5601120233 - 5901170733 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5701020151 - 5801170733 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต, อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5801040067 - 6001020748 
 อาจารย์คาโนอาร์ มูลลิ่ง
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5701170054 - 6001020557 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5501170986 - 6001020762 
 อาจารย์ดีแลน โอคาเบ-จาวดัต
 ตอน:7  ห้อง : BB301  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 6001200133 - 6001200812 
 อาจารย์เครตัน ชัตเตอร์วอช, อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 BI110 BIOLOGY
 ชีววิทยา
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5501250015 - 6001250022 
 อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์, อาจารย์มนทกานติ์ บุญยการ
 CH121 ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001210453 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด, อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 6001210477 - 6001210668 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
  ห้อง : SL405   จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 6001210675 - 6001210903 
 อาจารย์นพรัตน์ ธาระณะ
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001210910 - 6001211375 
 อาจารย์นพรัตน์ ธาระณะ, อาจารย์ดอกเตอร์ปริญญา พรหมเดชะ
 CT321 SELECTED NEW TESTAMENT BOOKS
 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5801090215 
 อาจารย์โรเบิร์ต คอลลินส์
 CT451 EVANGELISM AND MISSIOLOGY
 การประกาศพระกิตติคุณและการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 FS353 SENSORY EVALUATION OF FOOD PRODUCTS
 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร โดยประสาทสัมผัส
2 (1-3-4)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5701250053 - 5801250039 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
 IS416 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS PROJECT MANAGEMENT
 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5301290295 - 5701290103 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 LA111 INTRODUCTION TO LAW AND LEGAL SYSTEM
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601130669 - 6001130225 
 อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์
 ตอน:2  ห้อง : PV407  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401130027 - 6001130591 
 อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล
 MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 6001270020 - 6001270112 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701260083 - 5901260144 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5701270075 - 5901270129 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 PHC211 PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE I
 เภสัชกรรมควบคุมและประกันคุณภาพ 1
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5601280616 - 5901280661 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์, เภสัชกรหญิงปรีชญา ตาใจ
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5801280104 - 5901280623 
 ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิงสรัญญา ชวนพงษ์พานิช, เภสัชกรหญิงณัฐหรินทร์ แพทยานนท์
 PHH312 PHARMACOLOGY II
 เภสัชวิทยา 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5301280357 - 5801280425 
 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดวงตา กาญจนโพธิ์, อาจารย์กรรณิการ์ อินจับ, อาจารย์ธนกิจ รักษากิจ
 PHH423 CLINICAL PHARMACY AND PHARMACOTHERAPEUTICS III
 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 3
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 5701280371 
 อาจารย์จตุพร สุวรรณกิจ, อาจารย์พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา
11:30 - 14:30CA231 PRINCIPLES OF ADVERTISING
 หลักการโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5601120325 - 6001150193 
 อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5601120349 - 5901120806 
 อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร
 CS112 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV106  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 6001240023 - 6001240047 
 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
 CS260 DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5901240023 - 5901240092 
 อาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
 CS302 HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV106  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5301240177 - 5701240030 
 อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
 CS333 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5901240030 
 อาจารย์ดอกเตอร์เพชรรัช ปะระไทย
 EC461 THAI ECONOMY
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5701270082 - 5701270105 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กิจจา โตไพบูลย์
 FN373 LIABILITY AND EQUITY MANAGEMENT
 การจัดการหนี้สินและทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5601200287 - 5801200188 
 อาจารย์อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ
 LA231 CRIMINAL LAW I
 กฎหมายอาญา 1
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5301130416 - 5901130713 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษมา เดชรักษา, อาจารย์ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
 PS421 COMMUNITY PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาชุมชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5501110487 - 5701110197 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 SAN239 FAMILY AND KINSHIP
 ครอบครัวและเครือญาติ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5701100020 - 5901100112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร วิมุกตานนท์
 SE343 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5901260076 
 อาจารย์ปภังกร แหลมนาค
15:00 - 18:00BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 38  รหัสประจำตัว : 5301180244 - 5801290066 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
 ตอน:2  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601170863 - 5901200065 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 ตอน:3  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 6001150193 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 ตอน:4  ห้อง : CH413-4  จำนวน : 55  รหัสประจำตัว : 5701150483 - 5901180220 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ, อาจารย์ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
 CA361 SCRIPT WRITING FOR RADIO AND TELEVISION
 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601120028 - 5701121032 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 CT355 USE OF CHRISTIAN SONGS IN WORSHIP AND LITURGY
 การใช้เพลงนมัสการในการนมัสการและศาสนพิธี
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801090017 - 5901090246 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์, อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 EC200 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5701120387 - 5801120844 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 6001260052 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5901190038 - 5901190656 
 อาจารย์ณัฐชา ก๋องแก้ว
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5601190267 - 5901190717 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 EC351 INTERNATIONAL ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5801270075 - 5901270112 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 LA323 LAW OF INSURANCE
 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 5501130126 - 5801130577 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เขตไท ลังการ์พินธุ์
 วันที่  28 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00AC249 SPECIALIZED ACCOUNTING
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5701190014 - 5901190748 
 อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์, อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว
 BA102 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 6001150407 - 6001190427 
 อาจารย์ดอกเตอร์ศรีสุดา แซ่ลี้
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 6001150384 - 6001200447 
 อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5401121568 - 5901190601 
 อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา
 BI112 HUMAN ANATOMY
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001210910 - 6001211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์, อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว
 ตอน:2  ห้อง : SL308   จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 6001210026 - 6001210217 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์
  ห้อง : SL405   จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 6001210224 - 6001210453 
 อาจารย์สุภาภรณ์ จองคำอาง
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 6001210477 - 6001210903 
 อาจารย์สุภาภรณ์ จองคำอาง, อาจารย์เนตรดาว ธงซิว
 ตอน:4  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280654 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ, อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล
 ตอน:5  ห้อง : CH411-2  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001280319 - 6001280685 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 CT453 CHRISTIAN LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำคริสเตียน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5801090215 
 อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์, อาจารย์ชัยพร ปัญญา
 IS493 SELECTED TOPICS IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
 หัวข้อคัดสรรทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601290189 - 5801290059 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
 SAN411 CONTEMPORARY SOCIAL THOUGHTS
 แนวคิดทางสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5701100020 - 5701100051 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ
 ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5301180244 - 6001110173 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ST203 STATISTICS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701240078 - 6001240016 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
11:30 - 14:30AC333 AUDITING I
 การสอบบัญชี 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5701190090 - 5801190786 
 อาจารย์สุดปราณี มณีศรี
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5801190014 - 5901190748 
 อาจารย์สุดปราณี มณีศรี, อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธ์
 CA261 INTRODUCTION TO BROADCASTING
 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601120349 - 5901120806 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5901120844 
 อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 CS310 PROGRAMMING LANGUAGES
 ภาษาโปรแกรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5901240030 
 อาจารย์กชกร พระพรตระการ
 FN493 SELECTED TOPICS IN FINANCE BANKING AND INVESTMENT
 หัวข้อคัดสรรทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5601200171 - 5801200171 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 IS222 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5501290110 - 5801290066 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
 JC103 JAPANESE FOR BEGINNERS I
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มเรียน 1
0 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PTLabCN  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5801010022 - 6001040197 
 อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 JC201 JAPANESE III
 ภาษาญี่ปุ่น 3
4 (3-2-7)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5701040166 - 5901040210 
 อาจารย์ดอกเตอร์เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ
 JC381 INTRODUCTION TO JAPANESE LINGUISTICS
 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5601040128 - 5801040111 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 MA222 LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 5801260120 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MG102 BUSINESS MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5301180589 - 5301180589 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MK326 ELECTRONIC MARKETING
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5701020328 - 5901150582 
 อาจารย์ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง
 PS271 MENTAL HEALTH AND ADJUSTMENT
  สุขภาพจิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5501110487 - 5901140088 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
 SAN238 ANTHROPOLOGY, HISTORY AND ARCHAEOLOGY
 มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5701100020 - 5901100112 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
 SE110 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 (2-4-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5901260038 - 6001260120 
 อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์
15:00 - 18:00CA368 RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801120813 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล
 CA369 TELEVISION PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5601121285 - 5901120615 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5701120684 - 5801120844 
 อาจารย์นิคม ชัยขุนพล
 EC101 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 6001270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์
 LA461 LABOR LAW
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501130126 - 5701130850 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601130782 - 5701130997 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 วันที่  29 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00CH218 PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
 FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5901150698 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 6001190182 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5601290059 - 6001180145 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5401170993 - 5901150667 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701140064 - 5901170504 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5901180084 - 5901180626 
 อาจารย์วรุตม์ เกาศล
 FS471 FOOD MANUFACTURING MANAGEMENT
 การจัดการโรงงานอาหาร
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5501250015 - 5701250053 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
 LA101 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 71  รหัสประจำตัว : 5501120318 - 5901200010 
 อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์, อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 LA215 PROPERTY LAW
 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 57  รหัสประจำตัว : 5501130553 - 5901130713 
 อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 PH111 FUNDAMENTAL PHYSICS
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 6001260052 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 SAN212 CULTURAL ANTHROPOLOGY
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5801100037 - 5901100112 
 อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
11:30 - 14:30AC413 FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS
 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601190571 - 5801190434 
 อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์, อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5701190502 
 อาจารย์สมเกียรติ์ อินตาวงค์
 CA305 MEDIA AND POLITICS
 สื่อกับการเมือง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5701120035 - 5801120608 
 อาจารย์นันทพร ผลอนันต์
 CA321 WRITING FOR PUBLIC RELATIONS
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT301  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801120189 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 CS100 SCIENTIFIC FOUNDATION OF COMPUTER SCIENCE
 วิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
4 (3-2-7)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 6001240016 - 6001240047 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
 CS355 WEB-BASED APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บ
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5701240078 - 5801240047 
 อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 FN374 INVESTMENT
 การลงทุน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5401200041 - 5801200188 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
 JC351 JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION I
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601040142 - 5801040166 
 อาจารย์ดอกเตอร์เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ
 LA339 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5601130201 - 5801130577 
 อาจารย์ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
 ตอน:2  ห้อง : PV403  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801130041 - 5801130430 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษมา เดชรักษา
 MK328 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 59  รหัสประจำตัว : 5301150261 - 5901180220 
 อาจารย์นฤมล พิริยะกุลชัย, อาจารย์หทัยรัตน์ บุญมี
 SAN441 CONTEMPORARY WORLD AFFAIRS
 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5801100044 - 5901100099 
 อาจารย์ชวาล มาลีหอม
15:00 - 18:00BA101 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001180015 - 6001180725 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601170764 - 6001180732 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 6001190014 - 6001190427 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 6001190335 - 6001200447 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 6001170016 - 6001170542 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 ตอน:6  ห้อง : BB201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 6001170283 - 6001180541 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 ตอน:7  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601181029 - 6001150476 
 อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
 ตอน:8  ห้อง : PT201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 6001150247 - 6001150445 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
 ตอน:9  ห้อง : PT201  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5401171457 - 5901170658 
 อาจารย์ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
 EC362 REGIONAL AND URBAN ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5601270013 - 5701270136 
 อาจารย์ดอกเตอร์กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
 วันที่  30 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00CH117 CHEMISTRY
 เคมี
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 6001250015 - 6001250022 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
 CH219 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 CT493 SELECTED TOPIC IN CHRISTIAN THEOLOGY
 หัวข้อคัดสรรทางคริสต์ศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : MG109  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5701090017 - 5701090154 
 อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย, อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์
 LA465 HUMAN RIGHTS
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601130713 - 5701130959 
 อาจารย์อธิป จันทนโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เขตไท ลังการ์พินธุ์
11:30 - 14:30AC103 PRINCIPLES OF ACCOUNTING I
 หลักการบัญชี 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 5901270129 
 อาจารย์ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ, อาจารย์สุดปราณี มณีศรี
 AC222 INTERMEDIATE ACCOUNTING II
 การบัญชีขั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5701190465 - 5801190816 
 อาจารย์รักทัย ดำรงมณี
 AC311 ADVANCED ACCOUNTING I
 การบัญชีขั้นสูง 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5801190021 - 5901190748 
 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5601190083 - 5801190847 
 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
 CA313 FEATURE WRITING
 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5401120998 - 5801120769 
 อาจารย์กีรติ ไพบูลย์
 JC451 JAPANESE FOR BUSINESS COMMUNICATION III
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601040036 - 5701040159 
 อาจารย์กัลยา แสนใจมูล
 SAN221 COMMUNITY, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
 ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5901100013 - 5901100112 
 อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
 SE393 SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING I
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5801260045 - 5801260120 
 อาจารย์ดอกเตอร์นฤพร เต็งไตรรัตน์
15:00 - 18:00FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5701040012 - 5901170603 
 อาจารย์ยอน จิน คิม, อาจารย์เบญญา เลิศสุวรรณ
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5501280715 - 5901180763 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5701120929 - 6001010312 
 อาจารย์ยอน จิน คิม, อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 FL355 KOREAN CONVERSATION FOR TOURISM
 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5501020953 - 5901010091 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 วันที่  1 ธันวาคม 2560
08:00 - 11:00CA412 NEWSPAPER PRODUCTION
 การผลิตหนังสือพิมพ์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5701121056 
 อาจารย์กีรติ ไพบูลย์
 CA462 ADVANCED RADIO PROGRAM PRODUCTION
 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5701120028 - 5701121032 
 อาจารย์กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์
 FS341 FOOD ENGINEERING I
 วิศวกรรมอาหาร 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801250039 - 5801250039 
 อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์
 LA221 SPECIFIC CONTRACTS I
 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 53  รหัสประจำตัว : 5301130379 - 5901130713 
 อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล, อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
11:30 - 14:30AC457 PROFIT PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนกำไรและการควบคุม
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5601190878 - 5701190502 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส
 ตอน:2  ห้อง : CH213-4  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5801190403 
 อาจารย์สุปรียา มณีใส, อาจารย์ดอกเตอร์จุรี วิชิตธนบดี
 CS370 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5801240016 - 5801240047 
 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์, อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
 FN375 INTERNATIONAL FINANCE
 การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401200041 - 5801200140 
 อาจารย์ดอกเตอร์วัลภา วงศ์จันทร์, อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 JC105 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
4 (3-2-7)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5801010022 - 6001040197 
 อาจารย์มาริ แก้วแดง, อาจารย์เมธี พุทธวงค์
 JC231 KANJI I
 อักษรคันจิ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB301  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5701040166 - 5901040210 
 อาจารย์มาริ แก้วแดง
 SE370 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : VV313  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5801260045 - 5801260045 
 อาจารย์นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
15:00 - 18:00CA364 ANNOUNCING AND MODERATING FOR BROADCASTING
 การดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PT205  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5701121056 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์, อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 LA321 PARTNERSHIPS COMPANIES LAW
 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5601130133 - 5801130577 
 อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษมา เดชรักษา
 วันที่  2 ธันวาคม 2560
15:00 - 18:00LA324 LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701130379 - 5801130430 
 อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
 LA331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW
 สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 7  รหัสประจำตัว : 5701130027 - 5801130300 
 อาจารย์ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
 LA361 LAW OF CONS. OF NATURE & ENVI.
 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601130713 - 5801130577 
 อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา