เมนูหลัก

ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
ข้อมูลการสอบ   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3  วันที่สอบ
เวลารหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 วันที่  25 ตุลาคม 2560
13:30 - 15:30CH121 ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี
4 (3-3-8)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 6001210019 - 6001210453 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 6001210477 - 6001210903 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001210910 - 6001211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด, อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 วันที่  27 ตุลาคม 2560
17:00 - 19:00PH111 FUNDAMENTAL PHYSICS
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601260236 - 6001260052 
 อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา, อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 วันที่  28 ตุลาคม 2560
13:00 - 15:00MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5401270266 - 5901270129 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
 วันที่  30 ตุลาคม 2560
17:00 - 19:00BA200 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601181296 - 6001180107 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5901170016 - 6001170191 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5501180312 - 6001150193 
 อาจารย์ยลฤดี วุฒิการณ์
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 6001150278 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 SE101 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5701260083 - 6001260120 
 อาจารย์ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
 วันที่  31 ตุลาคม 2560
17:00 - 19:00CH219 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5901250039 - 5901250077 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 ST201 FUNDAMENTALS OF STATISTICS
 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 41  รหัสประจำตัว : 5301180244 - 6001110173 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 ST203 STATISTICS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 4  รหัสประจำตัว : 5701240078 - 6001240016 
 อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง
 วันที่  1 พฤศจิกายน 2560
17:00 - 19:00CH117 CHEMISTRY
 เคมี
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : P200   จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 6001250015 - 6001250022 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สุกัญญา เขียวสะอาด
 FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5901150629 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5501170887 - 6001190182 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601290059 - 6001180145 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 ตอน:4  ห้อง : PT201  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5401170993 - 5901150667 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5701140064 - 5901170504 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5901180046 - 5901180626 
 อาจารย์วรุตม์ เกาศล
 วันที่  4 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 10:00BI112 HUMAN ANATOMY
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-3-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL507   จำนวน : 46  รหัสประจำตัว : 6001210910 - 6001211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์, อาจารย์กฤตธีรา เพียรรักษ์การ
 ตอน:2  ห้อง : SL405   จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 6001210248 - 6001210453 
 อาจารย์นุชยงค์ เยาวพานนท์
  ห้อง : SL507   จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 6001210019 - 6001210224 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์
 ตอน:3  ห้อง : SL405   จำนวน : 42  รหัสประจำตัว : 6001210477 - 6001210903 
 อาจารย์นุชยงค์ เยาวพานนท์, อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว
 ตอน:4  ห้อง : PV403  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 6001280012 - 6001280654 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ
 ตอน:5  ห้อง : PV403  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 6001280319 - 6001280685 
 อาจารย์ชนกพร ชูชาติ, อาจารย์เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์
09:00 - 11:00BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV407  จำนวน : 39  รหัสประจำตัว : 5301180244 - 5801290066 
 อาจารย์ทรวงชนก รักษ์เจริญ
 ตอน:2  ห้อง : PV407  จำนวน : 37  รหัสประจำตัว : 5601170863 - 5901200065 
 อาจารย์ณัฐฌาน สุพล
 ตอน:3  ห้อง : PV405  จำนวน : 44  รหัสประจำตัว : 5301181098 - 6001150193 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
 ตอน:4  ห้อง : PV405  จำนวน : 55  รหัสประจำตัว : 5701150483 - 5901180220 
 อาจารย์ทศพล บุญศิริ
09:00 - 12:00PHC332 MEDICINAL CHEMISTRY II
 เคมียา 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV401  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5301280272 - 5900040082 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, ดอกเตอร์ธีรพงศ์ ตั้งใจ
13:00 - 15:00MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 6001270013 - 6001270112 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
 MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5701260083 - 5901260144 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา