เมนูหลัก

ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
ข้อมูลการสอบ   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3  วันที่สอบ
เวลารหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 วันที่  12 กรกฏาคม 2560
08:00 - 11:00GE108 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
 ตอน:2  ห้อง : BB202  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5601270150 - 5901260113 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:3  ห้อง : BB202  จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5201180817 - 5901260052 
 อาจารย์ชลภัสร ยมจินดา
 HH132 INTRODUCTION TO HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 45  รหัสประจำตัว : 5601120479 - 5901170726 
 อาจารย์ชาญชัย เมฆศิริ
 LA347 LAW OF CIVIL PROCEDURE I
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5401130010 - 5701130997 
 อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง
 MG109 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 53  รหัสประจำตัว : 5401180657 - 5901180770 
 อาจารย์พลยุทธ ตัณฑจำรูญ
09:00 - 11:00SN102 FUNDAMENTAL PSYCHOLOGY AND
 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 61  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211368 
 อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว, อาจารย์เนตรดาว ธงซิว
 ตอน:2  ห้อง : SL405   จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 5901210033 - 5901211375 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา ชัยวรรณวรรต, อาจารย์ศิริรัตน์ นิตยวัน, อาจารย์ปรีชญา นันตะรัตน์
11:30 - 14:30AC202 QUANTITATIVE ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5501190212 - 5801190847 
 อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ, อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 CA211 INTRODUCTION TO JOURNALISM
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 27  รหัสประจำตัว : 5601120479 - 5901120844 
 อาจารย์เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก
 EC371 LABOR ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5601270051 - 5901270112 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ บุรีคำ
 HH333 AIRLINE BUSINESS
 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5601170863 - 5901020427 
 อาจารย์สุรชฎา ชูไทย
 LA101 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5501120554 - 5901180701 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 LA111 INTRODUCTION TO LAW AND LEGAL SYSTEM
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5701130676 - 5901130591 
 อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล
 LA476 PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5301130379 - 5301130379 
 อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์
 LA478 PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5601130126 - 5601130928 
 อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์
 MK109 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 43  รหัสประจำตัว : 5201121186 - 5901270051 
 อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา
13:00 - 15:00PHT111 PHARMACEUTICAL CALCULATION
 การคำนวณทางเภสัชกรรม
1 (1-0-2)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 18  รหัสประจำตัว : 5801280289 - 5901280661 
 อาจารย์สุชาดา สุทธิญาณวิมล, เภสัชกรหญิงนิลุบล จินประเสริฐ
15:00 - 18:00AE116 CONVERSATION II
 การสนทนา 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5501170429 - 5901020885 
 อาจารย์อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
 AM107 INTRODUCTION TO THAI DANCE
 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
3 (1-4-1)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5601121056 - 5901180770 
 อาจารย์อาทิตยา ผิวขำ
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5301060249 - 5901180725 
 อาจารย์อาทิตยา ผิวขำ
 EC200 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 20  รหัสประจำตัว : 5201121186 - 5801190458 
 อาจารย์พรเทพ กมลเพชร
 GE109 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5601150193 - 5901180541 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 29  รหัสประจำตัว : 5401121384 - 5901240023 
 อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 28  รหัสประจำตัว : 5601190083 - 5901170139 
 อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 22  รหัสประจำตัว : 5701200065 - 5901211337 
 อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก
 LA211 LAW OF OBLIGATION
 กฎหมายลักษณะหนี้
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5701130010 - 5801130416 
 อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์
 วันที่  13 กรกฏาคม 2560
08:00 - 11:00GE208 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 26  รหัสประจำตัว : 5601130614 - 5901280197 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 30  รหัสประจำตัว : 5401121520 - 5901270129 
 อาจารย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์
 ตอน:3  ห้อง : PT201  จำนวน : 33  รหัสประจำตัว : 5301120547 - 5901280487 
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5601060126 - 5901170283 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:5  ห้อง : BB201  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5701060140 - 5901280661 
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
 HH231 HOTEL AND TOURISM MARKETING
 การตลาดธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5501170986 - 5901020793 
 อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคำหน้อย
 LA413 PHILOSOPHY OF LAW
 นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5601130539 - 5601130799 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เขตไท ลังการ์พินธุ์
 LA463 ADMINISTRATIVE LAW
 กฎหมายปกครอง
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5301130447 - 5601130720 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
11:30 - 14:30AC222 INTERMEDIATE ACCOUNTING II
 การบัญชีขั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5601190236 - 5801190847 
 อาจารย์พลับพลึง พวงธนะสาร
 AC476 SOFTWARE PACKAGE FOR ACCOUNTING
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5601190014 - 5901190663 
 อาจารย์ศุภชัย บุญธีรารักษ์
 BA201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 40  รหัสประจำตัว : 5401150353 - 5901190748 
 อาจารย์ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง
 CA101 INTRODUCTION TO COMMUNICATION ARTS
 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401121384 - 5901120844 
 อาจารย์นฤมล วันทนีย์
 CA231 PRINCIPLES OF ADVERTISING
 หลักการโฆษณา
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5001280166 - 5901180534 
 อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา
 LA321 PARTNERSHIPS COMPANIES LAW
 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5201130508 - 5701130690 
 อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์
 LA348 LAW OF CIVIL PROCEDURE II
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 5  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5701130843 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
 PS111 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5401180923 - 5901170542 
 อาจารย์ดอกเตอร์ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5501191134 - 5901280654 
 อาจารย์กุลกนก มณีวงศ์
15:00 - 18:00GE209 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5301240177 - 5901020878 
 อาจารย์มนูศักดิ์ เตชาวงค์
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 19  รหัสประจำตัว : 5201060386 - 5901190571 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5401121520 - 5901280531 
 อาจารย์นงลักษณ์ ศรีวิชัย
 ตอน:4  ห้อง : BB201  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401130188 - 5901180619 
 อาจารย์ออมบุญ บุรุษภักดี
 ตอน:5  ห้อง : PT201  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5601181296 - 5801211177 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:6  ห้อง : PT201  จำนวน : 34  รหัสประจำตัว : 5801210217 - 5801211351 
 อาจารย์พีระวิทย์ ถนอมสิงห์
 ตอน:7  ห้อง : PT201  จำนวน : 31  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5801211344 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 ตอน:8  ห้อง : PT201  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5501121209 - 5801211382 
 อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
 LA102 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 49  รหัสประจำตัว : 5501180978 - 5901180763 
 อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์
 LA461 LABOR LAW
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV403  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5301130553 - 5601130744 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 วันที่  14 กรกฏาคม 2560
08:00 - 10:00GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 17  รหัสประจำตัว : 5401290059 - 5901170689 
 อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
08:00 - 11:00AC223 ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP AND COMPANY LIMITED
 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 13  รหัสประจำตัว : 5801190052 - 5901190137 
 อาจารย์สนธยา เอี้ยมซิ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 LA221 SPECIFIC CONTRACTS I
 เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 23  รหัสประจำตัว : 5501130621 - 5801130331 
 อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี
 LA231 CRIMINAL LAW I
 กฎหมายอาญา 1
4 (4-0-8)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5201130508 - 5701130959 
 อาจารย์อธิป จันทนโรจน์
 MA115 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 10  รหัสประจำตัว : 5601270198 - 5901270129 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
 MA116 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 3  รหัสประจำตัว : 5601240061 - 5901270112 
 อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
09:00 - 11:00SN103 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL308   จำนวน : 61  รหัสประจำตัว : 5901210019 - 5901211368 
 อาจารย์ณยฎา สรวิสูตร
 ตอน:2  ห้อง : SL405   จำนวน : 63  รหัสประจำตัว : 5901210033 - 5901211375 
 อาจารย์ดอกเตอร์กาญจนา ใจจ้อย
 SN292 ENGLISH FOR NURSING PROFESSION
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : SL410   จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5801210026 - 5801211313 
 อาจารย์ดอกเตอร์ศุภนารี เกษมมาลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
11:30 - 13:30GE104 PEACE AND RECONCILIATION
 สันติภาพและความสมานฉันท์
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 1  รหัสประจำตัว : 5401060409 - 5401060409 
 อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช
 GE112 PEACE AND AESTHETICS OF LIFE
 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 12  รหัสประจำตัว : 5601181319 - 5901260038 
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
11:30 - 14:30FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
 การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 25  รหัสประจำตัว : 5501120318 - 5901280203 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 FL256 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIVING
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 2  รหัสประจำตัว : 5801020854 - 5901020885 
 อาจารย์ยอน จิน คิม
 FN209 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 47  รหัสประจำตัว : 5201180053 - 5901150582 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 ตอน:2  ห้อง : PT201  จำนวน : 61  รหัสประจำตัว : 5301290295 - 5901190663 
 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
 ตอน:3  ห้อง : BB201  จำนวน : 48  รหัสประจำตัว : 5301180244 - 5901180725 
 อาจารย์รัตติกาล กันทาปวง
 LA444 LAW OF BANKRUPTCY
 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PT201  จำนวน : 14  รหัสประจำตัว : 5301130416 - 5601130898 
 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์
 PHB206 ADVANCED MATHEMATICS FOR PHARMACY STUDENT
 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 8  รหัสประจำตัว : 5801280074 - 5801280395 
 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
15:00 - 17:00GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 32  รหัสประจำตัว : 5601121285 - 5901270105 
 อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร, อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
15:00 - 18:00AC104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING II
 หลักการบัญชี 2
3 (2-2-5)
 ตอน:1  ห้อง : CH215   จำนวน : 11  รหัสประจำตัว : 5601190014 - 5901190748 
 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร, อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ
 LA339 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 16  รหัสประจำตัว : 5501130126 - 5701130973 
 อาจารย์ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
 วันที่  15 กรกฏาคม 2560
08:00 - 10:00GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB202  จำนวน : 35  รหัสประจำตัว : 5601060195 - 5901280487 
 อาจารย์วราลี บุญญพิทักษ์สกุล, อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม
08:00 - 11:00LA228 BILL INSTRUMENTS AND CURRENT ACCOUNT
 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 6  รหัสประจำตัว : 5301130058 - 5701130959 
 อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์
 LA311 FAMILY LAW
 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 21  รหัสประจำตัว : 5401130027 - 5701130973 
 อาจารย์ดอกเตอร์สุชาดา รัตนพิบูลย์
11:30 - 14:30AC319 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : BB201  จำนวน : 36  รหัสประจำตัว : 5501170429 - 5801150568 
 อาจารย์ชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
 ตอน:2  ห้อง : BB201  จำนวน : 24  รหัสประจำตัว : 5301290424 - 5801200188 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง
 LA477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 15  รหัสประจำตัว : 5401130010 - 5601130898 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เขตไท ลังการ์พินธุ์, อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์
15:00 - 18:00LA323 LAW OF INSURANCE
 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
 ตอน:1  ห้อง : PV406  จำนวน : 9  รหัสประจำตัว : 5301130379 - 5701130836 
 อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา