เมนูหลัก

HM211ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
พฤติกรรมองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: MG109 หรือ
MG101 หรือ
MG109 หรือ
IBM104 หรือ
IBM104 หรือ
IBM104 หรือ
IBM104
รายวิชาเทียบเท่า:HM211, HM313, IBM324
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2559
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ การวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคล การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติและค่านิยม บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การหมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา