เมนูหลัก

HM211ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
พฤติกรรมองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: MG109 หรือ
MG101 หรือ
MG109 หรือ
IBM104 หรือ
IBM104 หรือ
IBM104 หรือ
IBM104
รายวิชาเทียบเท่า:HM211, HM313, IBM324
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 

 -
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 อังคาร09:30-11:00PC319เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)C401426  
  ศุกร์09:30-11:00PC319เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ขรรคจิต คุ้มสอน
สำรองให้:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 2 ขึ้นไป
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปี 1 ขึ้นไป
40-8-32
40-1-39
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 (C)
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2559 เวลา 15:00 - 18:00 (C)
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ การวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคล การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติและค่านิยม บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การหมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา