เมนูหลัก

BA309BUSINESS ETHICS
จริยธรรมธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:FN498
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 

 -
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 จันทร์12:30-14:00TR304ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C60573  
  พฤหัสบดี12:30-14:00TR304ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
สำรองให้:การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 2 ขึ้นไป
การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 2 ขึ้นไป
15-9-6
45-42-3
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2559 เวลา 15:30 - 17:30 (C)
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2559 เวลา 15:00 - 18:00 (C)
  02 อังคาร12:30-14:00TR314ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C603030  
  ศุกร์12:30-14:00TR314ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 3 ขึ้นไป
การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 2 ขึ้นไป
15-8-7
45-17-28
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2559 เวลา 15:30 - 17:30 (C)
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2559 เวลา 15:00 - 18:00 (C)
  03 อังคาร08:00-09:30TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C601842  
  ศุกร์08:00-09:30TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
สำรองให้:บริหารธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป60-14-46
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2559 เวลา 15:30 - 17:30 (C)
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2559 เวลา 15:00 - 18:00 (C)
Course Description
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจต่อความต้องการของสังคม โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆหมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา