เมนูหลัก

HM318HUMAN RELATIONS AND TEAM MANAGEMENT
มนุษยสัมพันธ์และการบริหารทีมงาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: MG109 หรือ
MG101 หรือ
MG109 หรือ
BA101
รายวิชาเทียบเท่า:HM318, HM322
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 

 -
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 จันทร์14:00-15:30TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C301020  
  พฤหัสบดี14:00-15:30TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์สุกาญจนา แม้นมาลัย
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ชั้นปี 330-8-22
สอบกลางภาค: 2 มี.ค. 2560 เวลา 15:30 - 17:30 (C)
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 18:00 (C)
หมายเหตุ: M จะหาวันสอบใหม่
Course Description
แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ การบริหารทีมงานโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ บทบาทของสมาชิกในทีมงานทั้งในฐานะของผู้นำและผู้ตาม การติดต่อสื่อสารในทีมงาน และการจัดการกับความขัดแย้งในทีมงานหมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา