เมนูหลัก

HM326COMPENSATION MANAGEMENT
การบริหารค่าตอบแทน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: HM221 หรือ
HM315 หรือ
HM315 หรือ
MG203
รายวิชาต่อเนื่อง:HM492, HM492
รายวิชาเทียบเท่า:HM326, HM415
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 

 -
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 อังคาร11:00-12:30TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C30264  
  ศุกร์11:00-12:30TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ เกษม
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 3 ขึ้นไป30-8-22
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 (C)
สอบปลายภาค: 4 พ.ค. 2560 เวลา 11:30 - 14:30 (C)
Course Description
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรม การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ ความสามารถเชิงสมรรถนะกับการบริหารค่าตอบแทน รูปแบบการจัดประโยชน์ การบริหารกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ และการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์หมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา