เมนูหลัก

HM221HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: MG109 หรือ
MG101 หรือ
MG109
รายวิชาต่อเนื่อง:HM323, HM325, HM326, HM331, HM422, HM423, HM424, HM431, HM490, HM494
รายวิชาเทียบเท่า:HM221, HM315
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 

 -
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 จันทร์14:00-15:30CH403 เฉลิมพระเกียรติ (เขตแม่คาว)C50473  
  พฤหัสบดี14:00-15:30CH403 เฉลิมพระเกียรติ (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
สำรองให้:การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ชั้นปี 2
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปี 1 ขึ้นไป
40-40-0
45-3-42
สอบกลางภาค: 3 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 (C)
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2560 เวลา 11:30 - 14:30 (C)
Course Description
แนวคิดและหลักการพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ของการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ ทิศทางแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และจรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา