เมนูหลัก

HM490HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: BA208 และ HM315 หรือ
BA208 และ HM315 หรือ
BA208 และ HM315 หรือ
HM221 หรือ
MG203
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 

 -
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 จันทร์13:00-15:00TR206ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C301317  
  พฤหัสบดี13:00-15:00TR206ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)L     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ดอกเตอร์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 4 ขึ้นไป30-10-20
สอบกลางภาค: 2 มี.ค. 2560 เวลา 15:30 - 17:30 (C)
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 18:00 (C)
Course Description
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการตัดสินใจที่สำคัญขององค์การได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ความต้องการในการใช้ข้อมูล การจัดการและจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการจัดการระบบสารสนเทศหมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา