เมนูหลัก

HM413INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 

 -
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 อังคาร09:30-11:00TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C30822  
  ศุกร์09:30-11:00TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์มนัสวี รุ่งสุวรรณ
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 3 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปี 3 ขึ้นไป
20-8-12
15-0-15
สอบกลางภาค: 1 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 (C)
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 (C)
Course Description
ความเป็นมาและขอบข่ายของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสหกรรมและองค์การ การนำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เทคนิคการให้คำปรึกษาหมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา