เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 4 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 18:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่าน WEB
 • 4 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 18:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร4 ก.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 18:00 น.
    -  ช่วงวันเปิดภาคการศึกษา1 ส.ค. 2559 8:00 น.3 ธ.ค. 2559 16:00 น.
 • ลงทะเบียนปกติ (Online)
 • 1 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 11 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 21 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 31 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 41 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ1 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนตอนเรียน (Online)
 • 1 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (Online)1 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (Online)1 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online)1 ส.ค. 2559 8:30 น.5 ส.ค. 2559 16:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนตอน (Online)
 • 1 ส.ค. 2559 8:30 น.4 ม.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา และการขอหลักฐานการศึกษาฉบับสภาฯ8 ส.ค. 2559 8:00 น.2 ก.ย. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W8 ส.ค. 2559 8:30 น.31 ต.ค. 2559 16:00 น.
    -  วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์12 ส.ค. 2559 8:00 น.12 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.ย. 2559 8:00 น.1 ต.ค. 2559 18:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(ปรส.1)
 • 26 ก.ย. 2559 8:30 น.20 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน30 ก.ย. 2559 8:00 น.30 ก.ย. 2559 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช24 ต.ค. 2559 8:00 น.24 ต.ค. 2559 16:00 น.
    -  ยื่นเพื่อขอมีวิชาโทในภาคการศึกษาถัดไป4 พ.ย. 2559 8:00 น.4 พ.ย. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน(ปรส.2)7 พ.ย. 2559 8:30 น.5 ธ.ค. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า(ปรส.3)7 พ.ย. 2559 8:30 น.5 ธ.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีลงทะเบียน11 พ.ย. 2559 8:00 น.11 พ.ย. 2559 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน19 พ.ย. 2559 8:00 น.19 พ.ย. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบประจำภาค21 พ.ย. 2559 8:00 น.3 ธ.ค. 2559 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาออก2 ธ.ค. 2559 8:00 น.2 ธ.ค. 2559 16:00 น.
 • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
 • 3 ธ.ค. 2559 8:00 น.3 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  ช่วงวันปิดภาคการศึกษา4 ธ.ค. 2559 8:00 น.3 ม.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 95 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ12 ธ.ค. 2559 8:00 น.12 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่19 ธ.ค. 2559 8:00 น.3 ม.ค. 2560 16:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา