ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ (Online)
 • 6 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 16 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 26 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 36 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปี 46 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ6 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 6 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 18:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่าน WEB
 • 6 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 18:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร6 ธ.ค. 2559 8:30 น.30 ธ.ค. 2559 18:00 น.
    -  ช่วงวันเปิดภาคการศึกษา4 ม.ค. 2560 8:00 น.13 พ.ค. 2560 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนตอนเรียน (Online)
 • 4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (Online)4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (Online)4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online)4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 16:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนตอน (Online)
 • 4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา และการขอหลักฐานการศึกษาฉบับสภาฯ11 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ก.พ. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W11 ม.ค. 2560 8:30 น.7 เม.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา13 ก.พ. 2560 8:00 น.13 ก.พ. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค27 ก.พ. 2560 8:00 น.4 มี.ค. 2560 18:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(ปรส.1)
 • 27 ก.พ. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน3 มี.ค. 2560 8:00 น.3 มี.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดวันจักรี6 เม.ย. 2560 8:00 น.6 เม.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดเทศกาลสงกรานต์10 เม.ย. 2560 8:00 น.16 เม.ย. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน(ปรส.2)17 เม.ย. 2560 8:30 น.14 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า(ปรส.3)17 เม.ย. 2560 8:30 น.14 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอวิชาโท18 เม.ย. 2560 8:00 น.18 เม.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีลงทะเบียน21 เม.ย. 2560 8:00 น.21 เม.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน29 เม.ย. 2560 8:00 น.29 เม.ย. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบประจำภาค1 พ.ค. 2560 8:00 น.16 พ.ค. 2560 18:00 น.
    -  วันหยุดวันวิสาขบูชา10 พ.ค. 2560 8:00 น.10 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาออก12 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 16:00 น.
 • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
 • 13 พ.ค. 2560 8:00 น.13 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันปิดภาคการศึกษา17 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 16:00 น.
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา