เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ (Online)
 • 17 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 117 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 217 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 317 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 417 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ17 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 17 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่าน WEB
 • 17 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร17 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 18:00 น.
    -  ช่วงวันเปิดภาคการศึกษา1 ส.ค. 2560 8:00 น.2 ธ.ค. 2560 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนตอนเรียน (Online)
 • 1 ส.ค. 2560 8:30 น.7 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (Online)1 ส.ค. 2560 8:30 น.7 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (Online)1 ส.ค. 2560 8:30 น.7 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online)1 ส.ค. 2560 8:30 น.7 ส.ค. 2560 16:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนตอน (Online)
 • 1 ส.ค. 2560 8:30 น.7 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W8 ส.ค. 2560 8:30 น.27 ต.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์14 ส.ค. 2560 8:00 น.14 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา และการขอหลักฐานการศึกษาฉบับสภาฯ22 ส.ค. 2560 8:00 น.19 ก.ย. 2560 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(ปรส.1)
 • 18 ก.ย. 2560 8:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค25 ก.ย. 2560 8:00 น.30 ก.ย. 2560 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน29 ก.ย. 2560 8:00 น.29 ก.ย. 2560 16:00 น.
    -  ยื่นเพื่อขอมีวิชาโทในภาคการศึกษาถัดไป2 ต.ค. 2560 8:00 น.1 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดวันปิยมหาราช23 ต.ค. 2560 8:00 น.23 ต.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน(ปรส.2)7 พ.ย. 2560 8:00 น.28 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า(ปรส.3)7 พ.ย. 2560 8:00 น.28 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีลงทะเบียน10 พ.ย. 2560 8:00 น.10 พ.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน18 พ.ย. 2560 8:00 น.18 พ.ย. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบประจำภาค20 พ.ย. 2560 8:00 น.2 ธ.ค. 2560 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาออก1 ธ.ค. 2560 8:00 น.1 ธ.ค. 2560 16:00 น.
 • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
 • 2 ธ.ค. 2560 8:00 น.2 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันปิดภาคการศึกษา4 ธ.ค. 2560 8:00 น.2 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 95 ธ.ค. 2560 8:00 น.5 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ11 ธ.ค. 2560 8:00 น.11 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่21 ธ.ค. 2560 8:00 น.2 ม.ค. 2561 16:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา