เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ (Online)
 • 4 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 14 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 24 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 34 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 44 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ4 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 4 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่าน WEB
 • 4 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร4 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 18:00 น.
    -  ช่วงวันเปิดภาคการศึกษา3 ม.ค. 2561 8:00 น.12 พ.ค. 2561 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนตอนเรียน (Online)
 • 3 ม.ค. 2561 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (Online)3 ม.ค. 2561 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (Online)3 ม.ค. 2561 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online)3 ม.ค. 2561 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนตอน (Online)
 • 3 ม.ค. 2561 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W10 ม.ค. 2561 8:30 น.5 เม.ย. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา24 ม.ค. 2561 8:30 น.21 ก.พ. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันเวลาการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(ปรส.1)
 • 19 ก.พ. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.พ. 2561 8:00 น.3 มี.ค. 2561 18:00 น.
    -  วันหยุดวันมาฆบูชา1 มี.ค. 2561 8:00 น.1 มี.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน2 มี.ค. 2561 8:00 น.2 มี.ค. 2561 16:00 น.
    -  ยื่นเพื่อขอมีวิชาโทในภาคการศึกษาถัดไป5 มี.ค. 2561 8:00 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดวันจักรี6 เม.ย. 2561 8:00 น.6 เม.ย. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดเทศกาลสงกรานต์11 เม.ย. 2561 8:00 น.17 เม.ย. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันเวลาการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน(ปรส.2)18 เม.ย. 2561 8:30 น.8 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันเวลาการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า(ปรส.3)18 เม.ย. 2561 8:30 น.8 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีลงทะเบียน20 เม.ย. 2561 8:00 น.20 เม.ย. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน28 เม.ย. 2561 8:00 น.28 เม.ย. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบประจำภาค30 เม.ย. 2561 8:00 น.12 พ.ค. 2561 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาออก11 พ.ค. 2561 8:00 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
 • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
 • 12 พ.ค. 2561 8:00 น.12 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันปิดภาคการศึกษา13 พ.ค. 2561 8:00 น.27 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดวันวิสาขบูชา29 พ.ค. 2561 8:00 น.29 พ.ค. 2561 16:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา