เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ (Online)
 • 15 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 115 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 215 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 315 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปี 415 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ15 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 16:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 15 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 18:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่าน WEB
 • 15 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 18:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร15 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 18:00 น.
    -  ช่วงวันเปิดภาคการศึกษา29 พ.ค. 2560 8:00 น.15 ก.ค. 2560 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนตอนเรียน (Online)
 • 29 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (Online)29 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (Online)29 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online)29 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 16:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนตอน (Online)
 • 29 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W1 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา และการขอหลักฐานการศึกษาฉบับสภาฯ5 มิ.ย. 2560 8:00 น.16 มิ.ย. 2560 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(ปรส.1)
 • 12 มิ.ย. 2560 8:30 น.30 มิ.ย. 2560 12:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค21 มิ.ย. 2560 8:00 น.23 มิ.ย. 2560 18:00 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน(ปรส.2)23 มิ.ย. 2560 8:30 น.30 มิ.ย. 2560 12:00 น.
    -  ช่วงวันเวลาประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า(ปรส.3)23 มิ.ย. 2560 8:30 น.30 มิ.ย. 2560 12:00 น.
    -  ยื่นเพื่อขอมีวิชาโทในภาคการศึกษาถัดไป26 มิ.ย. 2560 8:00 น.30 มิ.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน7 ก.ค. 2560 8:00 น.7 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา10 ก.ค. 2560 8:00 น.10 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา11 ก.ค. 2560 8:00 น.11 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบประจำภาค12 ก.ค. 2560 8:00 น.15 ก.ค. 2560 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาออก14 ก.ค. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 16:00 น.
 • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
 • 15 ก.ค. 2560 8:00 น.15 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันปิดภาคการศึกษา16 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของปีการศึกษา28 ก.ค. 2560 8:00 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร28 ก.ค. 2560 8:00 น.28 ก.ค. 2560 16:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา