เมนูหลัก

ยื่นคาดว่าสำเร็จการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่123
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
   10104001480 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)1-1
   10104001520 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)5411
   10104001550 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)23433
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   50104001501 : นิติศาสตร์ (แผน ก)1-4
   50104001551 : นิติศาสตร์ (แผน ก)1-1
   50104001552 : นิติศาสตร์ (แผน ข)1--
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
   10104001485 : อนุปริญญานิติศาสตร์--2
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา