เมนูหลัก

ยื่นคาดว่าสำเร็จการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่123
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
   10104001480 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)213
   10104001520 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)84835
   10104001550 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)--4
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   50104001501 : นิติศาสตร์ (แผน ก)3-4
   50104001552 : นิติศาสตร์ (แผน ข)-12
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา