เมนูหลัก

ยื่นคาดว่าสำเร็จการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่1234
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
   10104001480 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)4485
   10104001520 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)7292324
   10104001550 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)---2
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   50104001501 : นิติศาสตร์ (แผน ก)---6
   50104001551 : นิติศาสตร์ (แผน ก)--1-
   50104001552 : นิติศาสตร์ (แผน ข)---2
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
   10104001525 : อนุปริญญานิติศาสตร์---1
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา