เมนูหลัก

ยื่นคาดว่าสำเร็จการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่123
วิทยาเขต : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
   10104001460 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)1-1
   10104001480 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)34128
   10104001520 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)-11
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   50104001481 : นิติศาสตร์ (แผน ก)1--
   50104001501 : นิติศาสตร์ (แผน ก)1-1
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
   10104001465 : นิติศาสตร์ (อนุปริญญา)--1
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา